Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Publiczne Przedszkole Nr 31


Siedziba

Adres 35-213 Rzeszów, ul. Dębicka 288
Telefon 17 74 83 612
E-mail zsprzyby@wp.pl
Godziny pracy 6.30-16.30

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów w godzinach 7.00 – 15.00
i udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Korespondencję można dostarczać osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną. 

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Jolanta Lotz
Siedziba 35-213 Rzeszów, ul. Dębicka 288
Telefon 17 74 83 612
E-mail zsprzyby@wp.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy 7.30 - 15.30

 

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie,
związane z prawidłowym i wszechstronnym rozwojem dziecka oraz wychodząc naprzeciw potrzebom rodziny i społeczeństwa.

 

Podstawa prawna

Podstawą prawną powołania i funkcjonowania jednostki jest Uchwała Nr XXXII/618/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie utworzenia Przedszkola Publicznego Nr 31 w Rzeszowie oraz włączenia Przedszkola Publicznego Nr 31 do Zespołu Szkół Nr 4 w Rzeszowie.

 

Statut

Pobierz

 

 

Bilans roczny

 

Pobierz 1

Pobierz 2

Pobierz 3

 Bilans Zespołu Szkół Nr 4 w Rzeszowie za rok 2013: część 1.

 

 

 

Wysokość opłat

Wysokość opłat z pobyt dziecka w Przedszkolu reguluje Uchwała Rady Miasta Rzeszowa LVI/1064/2013 z dnia 9.07.2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów.

 

Zadania

Określa Statut Publicznego Przedszkola Nr 31 w Rzeszowie w Rozdziale II, Art.9.

 

Tryb działania

Zgodnie Kodeksem Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (Dz. U. Nr 30, poz. 168) tekst jednolity z dnia 5 października 2000 r. (Dz. U. Nr 98, poz. 1071, Nr 49 , poz. 509) oraz na podstawie Regulaminów obowiązujących w placówce:
- Regulamin Pracy
- Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- Regulamin Wynagradzania Pracowników Administracyjno-Obsługowych
- Instrukcja Kancelaryjna

 

Finanse, majątek

 

Wartość łączna środków trwałych brutto Zespołu Szkół Nr 4 w Rzeszowie na dzień 31.12.2013 roku wynosi:  5 213 110, 40zł,

wartość wyposażenia - 521 861,68zł,

wartość księgozbioru - 34 132,83zł.

 

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Na wniosek zainteresowanych osób sekretariat oraz księgowość szkoły wydaje zaświadczenia zgodnie z ustawą KPA w godzinach pracy placówki.

1. Rejestry i ewidencje:

- zaświadczeń uczniów i nauczycieli;

- uczniów zameldowanych w obwodzie szkoły;

- księga uczniów;

- wypadków uczniów i pracowników;

- zatrudnionych pracowników oraz emerytów i rencistów;

- dzienniki lekcyjne, pozalekcyjne i arkusze ocen;

- zawiadomienia o przekazaniu ucznia;

- akta osobowe pracowników;

- karty wydanej odzieży roboczej i ochronnej;

- znaczków pocztowych i listów poleconych;

- książka doręczeń;

- pieczęci szkolnych;

- delegacji służbowych;

- wyjść służbowych pracowników;

- zarządzeń dyrektora szkoły;

- księga protokołów Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

2. Książka druków ścisłego zarachowania:

- świadectwa szkole,

- legitymacje szkolne;

- karty rowerowe;

- czeki bankowe;

- kwitariusze przychodowe;

- arkusze spisu z natury.

3. W programach komputerowych firmy Vulcan prowadzi się ewidencję:

- faktur;

- środków trwałych;

- sprzętu i wyposażenia szkoły;

- zatrudnionych pracowników;

- kartoteki płacowe pracowników.

4. Archiwa:

- dokumenty osobowe i płacowe pracowników;

- dokumenty finansowe;

- dokumenty związane z obowiązkiem szkolnym;

- dokumenty związane z praca pedagogiczną szkoły.

 

 

 

Sposób dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu i nieudostępnionych w BIP

 Ażeby uzyskać informację publiczną niezamieszczoną w BIP, należy wypełniony wniosek (wzór poniżej) wysłać:

    – drogą elektroniczną na adres: zsprzyby@wp.pl;

    – pocztą tradycyjną na adres: 35–213 Rzeszów, ul. Dębicka 288;

    – złożyć osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół nr 4.

Odpowiedź na złożony wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, wnioskodawca zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym oraz o powodach opóźnienia i o terminie, w jakim informacja będzie udostępniona. Termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej     (plik *.pdf)   Pobierz

   

Informacje nieudostępnione

 Między innymi: dane osobowe pracowników, wysokość wynagrodzeń pracowników Zespołu Szkół Nr 4, protokoły Rady Pedagogicznej, dane osobowe uczniów – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

 

Data opracowania

23.10.2014 r.

 

Opracowanie

 Krystyna Jaworska - wicedyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Rzeszowie

 

Zatwierdzenie

 Jolanta Lotz - dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Rzeszowie

Opublikował(a): 31.08.2017 10:22, Agnieszka Świder
Wytworzył(a): 11.12.2013 14:46, Jolanta Lotz
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13453187
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl