Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

 Siedziba

Adres 35-111 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 16a
Telefon 17 74 83 380
Strona WWW pp29.resman.pl
Adres skrzynki ePUAP /PP29_Rzeszow/SkrytkaESP
E-mail sekretariat@pp29.resman.pl
Godziny pracy 6.30 - 17.00

  

 

Dyrektor 

Imię i nazwisko Krystyna Piczak
Siedziba 35-111 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 16a
Telefon 17 74 83 381
E-mail dyrektor@pp29.resman.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy nienormowany czas pracy

Godziny pracy dydaktycznej zgodnie z organizacją pracy opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznej na dany rok szkolny
Sposoby załatwiania spraw Dyrektor przedszkola przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.Wszelkie sprawy można załatwać osobiście lub korespondencyjnie na adres:
Przedszkole Publiczne Nr 29
ul. Wyspiańskiego 16a, 35-111 Rzeszów

 

 

Podstawa prawna

Podstawą prawną powołania i funkcjonowania jednostki jest Decyzja Nr 15/79 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 20 kwietnia 1978 r. w sprawie utworzenia przedszkola w Rzeszowie.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1961r. o o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz. 160) Zarządzenia Ministra Oświaty z 1958 r. Nr 10, poz. 127 i Uchwały Prezydium Zarządu Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z dn. 12 lipca 1976 r.

 

 

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Przedszkola Publicznego Nr 29

 

 

Statut 

Pobierz

 

 

 

Bilans roczny

Bilans za rok 2016 bilans str 1.jpg

bilans str 2.jpg 

 

 

Wysokość opłat

Wysokośc opłat z pobyt dziecka w Przedszkolu reguluje Uchwała Nr XXXV-765-2016.pdf Rady Miasta Rzeszowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów.

 

 

Zadania

Ujęte w statucie pkt. 3.

 

 

Tryb działania

- rekrutacja dzieci do przedszkola - regulamin
- zatrudnianie, zwalnianie i awansowanie pracowników
- decyzje związane z gospodarowaniem Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
- decyzje związane z organizacją placówki w oparciu o zarządzenia Organu Prowadzącego, Kuratora Oświaty oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 

Finanse, Majątek

 

Wykaz majątku: netto

Budynek   -    504780,27 zł
Urządzenia techniczne i maszyny – 21322,03 zł

 Wyposażenie – 193097,19 zł

Księgozbiór – 5926,21 zł

Wartości niematerialne i prawne – 19249,50 zł

 

Rejestry, ewidencje, archiwa 

W przedszkolu znajduje się archiwum prowadzone zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów obowiązującą w PP Nr 29 w Rzeszowie.

Ważniejsze rejestry, ewidencje, archiwa:
 • wypadków dzieci
 • wypadków przy pracy
 • aktów awansu zawodowego
 • chorób zawodowych nauczycieli
 • ewidencja środków trwałych
 • ewidencja księgozbioru
 • ewidencja pieczęci
 • ewidencja druków ścisłego zarachowania
 • ewidencja zastępstw
 • ewidencja zasobu archiwum zakładowego
 • instrukcja kancelaryjna

 

Kontrole

 Wykaz kontroli 2018 r..doc

 

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe dzieci i ich rodziców – ochrona danych osobowych.

 

 

Udostępnianie informacji publicznej 

Regulamin udostępniania informacji publicznej w PP Nr 29
Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PP29, może być udostępniona na wniosek.
Wzór wniosku o udostepnienie informacji publicznej można pobrać poniżej:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Wypełniony wniosek należy przesłać:

 • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@pp29.resman.pl
 • listownie na adres: Przedszkole Publiczne nr 29, 35-111 Rzeszów ul. Wyspiańskiego 16a

  

 Klauzula informacyjna 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),w dalszej części zwane RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14, informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
I.    Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedszkole Publiczne Nr 29 ul. Wyspiańskiego 16 a,
35 -111 Rzeszów, reprezentowane przez Dyrektora.
II.    Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod1@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych.
III.    Cele i podstawy prawne przetwarzania danych: 
Dane przetwarzane są w szczególności w celu:
a. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2018 poz. 996 z późn. zm.), a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia RODO;
b. realizacji umów zawartych z kontrahentami - art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO;
c. w pozostałych przypadkach - na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie i w celach określonych w treści zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia RODO.
IV.    Odbiorcy danych osobowych: 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z  administratorem.
V.    Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały zebrane, a  po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa m.in.: ustawę z  dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
VI.    Prawa osób, których dane dotyczą:
1.    Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a)    dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,
b)    żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
•    dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
•    osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
•    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia ochrony danych, wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 ogólnego rozporządzenia ochrony danych wobec przetwarzania;
•    dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
•    dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
c)    wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
d)    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
e)    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.
VII.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, konsekwencją niepodania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji celów w jakich zbierane są dane osobowe lub brakiem możliwości zawarcia takiej umowy.
VIII.    Inne informacje:
Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane. Mogą wystąpić przypadki, gdy Administrator przekaże Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, o każdym takim przypadku będzie Pani/Pan poinformowana/y.
INFORMUJEMY, ŻE NIE REALIZUJEMY PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW WYNIKAJĄCYCH Z RODO PRZY ZGŁOSZENIU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ LUB TELEFONICZNĄ, ZE WZGLĘDU NA ZASADĘ ROZLICZALNOŚCI I BRAK MOŻLIWOŚCI WERYFIKACJI TOŻSAMOŚCI
 

 

Data opracowania

15.02.2013 r., 25.10.2013 r., 07.08.2014 r., 30.07.2018 r.

 

 

Opracowanie

Krystyna Piczak – dyrektor
tel/fax (17) 748 33 81
email:  dyrektor@pp29.resman.pl

 

 

Zatwierdzenie

Krystyna Piczak - dyrektor PP Nr 29 w Rzeszowie

Opublikował(a): 30.07.2018 11:05, Krystyna Piczak
Wytworzył(a): 24.10.2008 13:34, Krystyna Piczak
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 9300030
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl