Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Publiczne Przedszkole Nr 16


Siedziba

Adres

35-201 Rzeszów, ul. Jana Kochanowskiego 24

Telefon

17 748 33 10

E-mail

sekretariat@pp16.resman.pl

strona www

pp16rzeszow.edupage.org

Elektroniczna skrzynka podawcza

www.epuap.gov.pl

Godziny pracy

6.30 - 17.00

  

Dyrektor 

Imię i nazwisko

Aneta Piekło

Siedziba

35-201 Rzeszów, ul. Jana Kochanowskiego 24

Telefon

17 748 33 09

E-mail

sekretariat@pp16.resman.pl; dyrektor@pp16.resman.pl

Kompetencje

-zgodnie z ustawą o systemie oświaty, -pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa, -zgodnie z rozdziałem III, § 14 statutu przedszkola

Godziny pracy

godziny dydaktyczne według zatwierdzonej corocznie organizacji pracy (arkusza organizacji) od 8:00 do 16:00


  

Podstawa prawna 

§ 7 Zarządzenia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 lutego 1968 r. (Dz. Urz. Min. Ośw. i Szk. Wyższego Nr B-4 z dnia 23 kwietnia 1968 r. poz. 29) i art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32 z 1961 r. poz. 16) oraz Orzeczenie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej - Wydział Oświaty i Wychowania oraz Kultury w Rzeszowie

Ustawa z dnia 7 września 1991 o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004 r.nr 256 poz. 2572 ze zm.) i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy;

Statut Przedszkola Publicznego nr 16 w Rzeszowie.


  

Statut i struktura organizacyjna

Statut          

  

Regulamin organizacyjny Przedszkola Publicznego nr 16 w Rzeszowie
Struktura organizacyjna

 


  Majątek, finanse

- budynek przedszkola – 296 529,80 zł

- budynki, ogrodzenia, piaskownice – 16 457,00 zł
- zabudowania pomocnicze śmietnik, trzepak- 9 121,50 zł
- place, drogi, ścieżki – 16 632,60 zł
- plantacje wieloletnie – 22,70 zł
- maszyny, urządzenia gastronomiczne – 13 902,00 zł
- zespoły komputerowe (2 szt.) – 7 446,00 zł
- urządzenia techniczne – 41 451,00 zł

- narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie - 12 999,10 zł

 

Ogółem majątek brutto - 414 561,70 zł. 

Bilans 2013 r.
Bilans 2014 r.
Bilans 2015 r.
Bilans 2016 r.
Sprawozdanie finansowe 2017 r.
Sprawozdanie finansowe 2018 r.
Plan finansowy 2014 r.
Plan finansowy 2015 r.
Plan finansowy 2016 r.
Plan finansowy 2017 r.
Plan finansowy 2018 r.
Plan finansowy 2019 r.

  

Wysokość opłat 

Wysokośc opłat z pobyt dziecka w Przedszkolu reguluje Uchwała Nr LII/1227/2017 Rady Miasta Rzeszowa z 12 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniemw przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów jednostkach oświatowych

  

Zadania 

Zgodnie z rozdziałem II statutu. 

  

Tryb działania 

- rekrutacja dzieci do przedszkola – procedura naboru elektronicznego.
- zatrudnianie, zwalnianie i awansowanie pracowników – Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy,
- inne decyzje związane z organizacją przedszkola;

Zgodnie Kodeksem Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (Dz. U. Nr 30, poz. 168) tekst jednolity z dnia 5 października 2000 r. (Dz. U. Nr 98, poz. 1071, Nr 49 , poz. 509) oraz na podstawie Regulaminów obowiązujących w placówce:
- Regulamin Pracy,
- Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- Regulamin Wynagradzania dla pracowników niebędących nauczycielami,
- Regulamin Rady Pedagogicznej,
- Regulamin Rady Rodziców,
- Instrukcja Kancelaryjna.
 

 

 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

- telefonicznie/fax: 17 748 33 10; 17 748 33 09; 885 971 432 / 17 748 33 13

- listownie: 35-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 24

- e-mail: sekretariat@pp16.resman.pl; dyrektor@pp16.resman.pl

- osobiście: w godzinach pracy przedszkola – u dyrektora placówki

- dodatkowo sprawy dydaktyczne-opiekuńcze-wychowawcze osobiście z wychowawcami grup.  

 

Rejestry, ewidencje, archiwa 

Ważniejsze rejestry, ewidencje:

- rejestr wypadków dzieci,

- rejestr wypadków przy pracy,

- rejestr aktów awansu zawodowego,

- rejestr akt osobowych,

- księga druków ścisłego zarachowania,

- ewidencja środków trwałych,

- ewidencja księgozbioru,

- ewidencja pieczęci,

- ewidencja zastępstw,

- ewidencja czasu pracy. 

  

Informacje nieudostępnione 

- akta osobowe pracowników,

- protokoły Rad Pedagogicznych,

- dane osobowe dzieci i ich rodziców. 

 

 

 

Udostępnianie informacji publicznej  

 

Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP są udostępniane na wniosek zainteresowanego (art. 10 ust. 1 u.d.i.p.). Udostępnianie informacji na wniosek następuje co do zasady bez zbędnej zwłoki, nie póŸniej jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art.13 ust.1 u.d.i.p.). W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, wnioskodawca zostanie poinformowany o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim zostanie mu udostępniona informacja, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku (art.13 ust.2 u.d.i.p.).
Zasady udostępniania informacji publicznej zostały określone w ustawie o dostępie informacji publicznej Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm. 
 

wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Kontrole zewnętrzne

 

lp.

Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Termin kontoli

Zakres i wynik kontroli

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie

19.01.2016

Prawidłowe i rzetelne obliczanie składek, ustalanieuprawnień do świadczeń, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Zalecenia: nie stwierdzono nieprawidłowości

2.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa

20.05.2016

Kontrola stanu technicznego obiektów małej architektury-zespołu wolnostojących urządzeń zabawowych służących rekreacji codziennej.

Zalecenia: nie stwierdzono nieprawidłowości

3.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Rzeszowie

08.06.2016

Kontrola warunków produkcji i obrotu żywnością

Zalecenia: nie stwierdzono nieprawidłowości

4.

Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa

21-30.06.2016

Kontrola gospodarki finansowej za okres od 1 lipca 2015 r. do 30 grudnia 2015 r.

Zalecenia: nie stwierdzono nieprawidłowości

5.Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Rzeszowie12.09.2017

Ocena warunków higieniczno-sanitarnych przedszkola. Kontrola warunków produkcji i obrotu żywnością

Zalecenia: nie stwierdzono nieprawidłowości

6.Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Rzeszowie12.09.2018

Ocena stanu sanitarnego przedszkola. Kontrola warunków produkcji i obrotu żywnością

Zalecenia: nie stwierdzono nieprawidłowości

  

 Data opracowania

16 styczeń 2017 r.

   

Opracowanie 

Aneta Piekło

   

Zatwierdzenie 

Aneta Piekło

Opublikował(a): 30.05.2019 14:28, Aneta Piekło
Wytworzył(a): 24.10.2008 11:07, Aneta Piekło
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13091158
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl