Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Publiczne Przedszkole Nr 15


Siedziba

Adres

35-201 Rzeszów, ul. Jana Kochanowskiego 26

Telefon

17 748 33 00

Fax

17 748 33 04

E-mail

sekretariat@pp15.resman.pl

Strona WWW

http://www.przedszkole15.rzeszow.pl/

Elektroniczna skrzynka podawcza

www.epuap.gov.pl

Godziny pracy

6:30 - 17:00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko

Barbara Wiśniowska - Obacz

Siedziba

35-201 Rzeszów, ul. Jana Kochanowskiego 26

Telefon

17 748 33 00

E-mail

sekretariat@pp15.resman.pl

Kompetencje

Dyrektor Przedszkola planuje, organizuje, kieruje i nadzoruje pracę przedszkola oraz zarządza jednostką jednoosobowo zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa, w szczególności PDF.

Godziny pracy

8.00 - 15.00 w tym godziny pracy dydaktycznej zgodnie z organizacją pracy.

 

Przedmiot działalności i kompetencje jednostki

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 oraz rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz.U. z 2012 poz 997

Przedmiot działalności, zadania i cele przedszkola PDF.

 

Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw

Miejsce przyjmowania i załatwiania spraw:
Dyrektor  przyjmuje strony w Przedszkolu Publicznym Nr 15 w Rzeszowie:

 • w godz.  08:00 do 15:00


Kontakt tel. 17 748 33 00

 

Statut i struktura organizacyjna

Strukturę wewnętrzną, zasady funkcjonowania, tryb pracy oraz szczegółowe zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk określa Statut oraz Regulamin Organizacyjny Przedszkola Publicznego Nr 15 w Rzeszowie

 • Statut Przedszkola Publicznego Nr 15 w Rzeszowie PDF
 • Struktura organizacyjna PDF

 

Podstawa prawna

Decyzja Nr 19 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 lutego 1982 roku w sprawie utworzenia z dniem 1 marca 1982 roku Przedszkola Nr 15.

Decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie Nr 0.IV.-0130/86/82 z dnia 10 maja 1982 roku w sprawie zmiany statusu Państwowego Przedszkola Nr 15 w Rzeszowie.

Uchwała Nr XIV/99/99 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 11 maja 1999 roku w sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej Przedszkoli Publicznych Miasta Rzeszowa.

Majątek finanse, plany finansowe

Środki trwałe: 
- Budynek i budowle: 67.885.00 zł (budynek: 506 m2, posesja 2000m2)
- Maszyny i urządzenia: 6 komputerów i kserokopiarki 2 sztuki wartość 36.079.99 zł,
- Wartość urzadzeń technicznych: 11.420.00 zł,

Plan finansowy 2018.pdf

Plan finansowy 2019.pdf

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.pdf

Udostępnianie Informacji Publicznej

Zasady udostępniania informacji publicznej przez Przedszkole Publiczne Nr 15 w Rzeszowie  określają, w szczególności następujące przepisy:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198),
 2. Zarządzenie Nr 102/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie
  Instrukcji publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa,
 3. Zarządzenie  Nr 13/2014  Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 15 w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2014 roku
  w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania informacji publicznej
  .


Informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust 1 ud.i.p.). Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust 1 dip.).
W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, Przedszkole Publiczne Nr 15 w Rzeszowie powiadomi o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dna złożenia wniosku (art. 13 ust. 2).

 • Regulamin udostępniania informacji publicznej PDF
 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej PDF


Wypełniony wniosek należy wysłać:

 • drogą elektroniczną na adres sekretariat@pp15.resman.pl
 • listownie na adres: Przedszkole Publiczne Nr 15, 35-201 Rzeszów, ul. Jana Kochanowskiego 26

 

Rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zakres i sposób prowadzenia ewidencji i  rejestrów  określa Instrukcja Kancelaryjna Przedszkola Publicznego Nr 15 w Rzeszowie  oraz Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych.


W przedszkolu prowadzi się rejestry i ewidencje:

 • Rejestr zarządzeń dyrektora
 • Rejestr wypadków przy pracy
 • Rejestr wypadków dzieci
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
 • Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 • Ewidencja czasu pracy pracowników
 • Ewidencja godzin nadliczbowych pracowników
 • Książka kontroli
 • Książka obiektu budowlane
 • Ewidencja zwolnień lekarskich pracowników,
 • Ewidencja wydawanej pracownikom odzieży ochronnej
 • Rejestr dostawców i zawartych umów
 
Dokumenty archiwalne są udostępniane przez upoważnionych pracowników na terenie przedszkola osobom zainteresowanym  na ich wniosek.Ewidencje i rejestry są udostępniane powołanym do tego celu organom kontrolującym
w zakresie określonym w przepisach prawa.
 


Wysokość opłat

Wysokośc opłat z pobyt dziecka w Przedszkolu reguluje Uchwała Nr LII/1227/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie okreslenia wysokosci opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym konczą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów jednostkach oświatowych.


Tryb działania

Przedszkole działa zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty( Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572): oraz Statutem Przedszkola Publicznego Nr 15 w Rzeszowie. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia następnego roku. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci do przedszkola na zasadach powszechnej dostępności. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się z wykorzystaniem systemów informatycznych. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Szczegółowe zasady naboru dzieci określa Regulamin rekrutacji.


Zadania

Według rozdziału III § 5  Statutu Przedszkola.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Prowadzony zgodnie z Rzeczowym Wykazem Akt ustalonym dla jednostek oświatowych i sposobem działania Archiwów Zakładowych

 

Kontrole przeprowadzone przez organy zewnętrzne

 Nazwa organu prowadzącego kontrolę  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie
 Tematyka przeprowadzonej kontroli  Ocena stanu sanitarnego bloku żywienia
 Data rozpoczęcia kontroli  3-list-2014
 Data zakończenia kontroli  3-list-2014
 Badany okres  -------------
 Zalecenia pokontrolne  Nie stwierdzono nieprawidłowości

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, teczki Akt osobowych.

 

Data opracowania

25-01-2015r.

 

Opracowanie

Barbara Wiśniowska - Obacz - Dyrektor

 

Zatwierdzenie

Barbara Wiśniowska - Obacz - Dyrektor

Opublikował(a): 13.05.2019 09:47, Barbara Wiśniowska-Obacz
Wytworzył(a): 24.10.2008 10:53, Barbara Wiśniowska - Obacz
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13727511
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl