Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Publiczne Przedszkole Nr 12

 

Ochrona danych osobowych  Klauzula informacyjna ogólna  ; Klauzula informacyjna dla rodziców ; Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka  ; Klauzula wizerunek dziecka ; Klauzula informacyjna dla podmiotów zewnętrznych (umowy) ;Klauzula informacyjna zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro

Siedziba

Adres: 35-222 Rzeszów, ul. Kopaczewskiego 1

 

Telefon:  17 74 83 275; 17 74 83 276


Strona WWW: https://pp12.edupage.org

email: sekretariat@pp12.resman.pl

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:  /PP12_Rzeszow/SkrytkaESP

 

Inspektor Ochrony Danych:  Wioletta Rozesłaniec - email: iod1@erzeszow.pl

Zastępstwo za  Inspektora Danych Osobowych: Mariusz Stochla - email: iod1@erzeszow.pl

 

Godziny pracy Przedszkola:  6.30 - 17.00

 

 

Dyrektor

 

Imię i nazwisko: Renata Smyczyńska

Siedziba: 35-222 Rzeszów, ul. Kopaczewskiego 1 

Telefon:  17 74 83 275;    17 74 83 276

Email: sekretariat@pp12.resman.pl

Kompetencje:

Wykształcenie: wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym

Zakres obowiązków (wg USO, ustawy Prawo oświatowe, Upoważnienia Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz Statutu Przedszkola):

Dyrektor Przedszkola kieruje działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz, odpowiada za jej działalność a w szczególności:

 • podejmowanie czynności zwykłego zarządu związanych z prowadzeniem dzialności statutowej;

 • występowanie w imieniu Gminy Rzeszów w postępowaniu administracyjnym (w rozumieniu prawa budowlanego, ustaw o zagospodarowaniu przestrzennym dotyczących budowy, remontu, modernizacji i rozbudowy istniejących obiektów w ramach środków w zatwierdzonym planie finansowym);

 • zastępowanie Gminy Rzeszów w procesie cywilnym w sprawach związanych z działalnością przedszkola;

 • udzielanie dalszego pełnomocnictwa do prowadzenia spraw (z pkt. 2 i 3);

 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych nauczycieli;

 • sprawowanie funkcji kierownika zakładu pracy, sprawowanie nadzoru dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi i administracji w rozumieniu KP;

 • ustalanie zakresu obowiązków;prowadzenie polityki kadrowej, zatrudnianie i zwalnianie, awansowanie, nagradzanie i udzielanie kar;

 • sprawowanie opieki nad dziećmi, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu, uczestnictwa w zajęciach organizowanych w obiekcie przedszkola,

 • jak i poza nim;

 • przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizowanie uchwał w ramach jej kompetencji stanowiących;

 • sporządzanie planów finansowych, sprawozdań i przedkładanie ich do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Rzeszowa;

 • dysponowanie środkami określonymi w prawie finansowym przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

 • współdziałanie ze związkami zawodowymi oraz radą rodziców;

 • koordynowanie współdziałania organów;

 • prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej zgodnie z instrukcją; wydawanie zarządzeń wewnętrznych, opracowywanie regulaminów, instrukcji, procedur;

 • administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych;

 • ponosi odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie, przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki oraz wydawanie dokumentów zgodnych

 • z posiadaną dokumentacją;

 • zapewnienie prawconikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami KP, bhp i ppoż;

 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych, w tym, min. z zakresu kontroli zarządczej oraz prawa zamówień publicznych.

 

Godziny pracy:

Godziny dydaktyczne zgodnie z organizacją pracy dydaktyczno-wychowawczej na dany rok szkolny.

Sposób załatwiania spraw:

Dyrektor Przedszkola przyjmuje podania, pisma, wnioski i skargi interesantów osobiście, w siedzibie Przedszkola oraz telefonicznie.

Korespondencja, za pośrednictwem poczty elektronicznej i Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Dyrektor przyjmuje strony:

poniedziałek: 8.00-10.00

środa: 14.30-15.30

 

Struktura organizacyjna

 Struktura organizacyjna      

 

Podstawa prawna

Jednostka budżetowa działajaca na podstawie:

 • Decyzja Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rzeszowie - Uchwała Nr VI/33/65 z dnia 27.XII.1965 r. L.dz.PL-KP-5/49/65 ,

 • Orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Oświaty z dn. 1 listopada 1966r. o utworzeniu Przedszkola Nr 12,

 • Podniesienie stopnia organizacyjnego z dn.14.09.1970r. (Ośw.II-610/10/70) oraz

 • Zarządzenia Ministra Oświaty z 15 lutego 1965r. (Dz.U. Ministerstwa Oświaty nr 6, poz. 46).

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 wrzesnia 1991r. (Dz.U. Nr 95 poz. 425 zpóźn.zm.) i rozporządzenia wykonawcze do wymienionej ustawy.

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017, poz.59 ze zm.)

 • Statut Przedszkola Publicznego Nr 12 w Rzeszowie

 • Organ prowadzący: Gmina Miasta Rzeszów

 • Nadzór pedagogiczny: Podkarpacki Kurator Oświaty

 

 

Statut

 Statut PP12- 1.12.2017

 

 


  Bilans roczny

Bilans za 2012 r.

Bilans za 2013 r.

Bilans za 2014 r.

Bilans za 2015 r.  

Bilans za 2016 r. 

Bilans za 2017 r.

 Bilans za 2018 r.

Wysokość opłat

Wysokośc opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu reguluje Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LII/1227/2017  z dnia 12 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów .Dzienna stawka żywieniowa  5 zł.- Regulamin korzystania z posiłków w Przedszkolu Publicznym
Nr 12 w Rzeszowie.

Uchwała Nr LII/1227/2017

 

Zadania

Ujęte w statucie w rozdziale II i III.:

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w tym podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Przedszkole sprawuje opiekę na dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych,
potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących warunków , a w szczególności:

 • zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem Placówki;

 • zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym;

 • stosuje obowiązujace przepisy bhp i ppoż.;

 • organizuje działania w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej skierowanej do dzieci oraz ich rodziców.

 Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka adekwatnie do jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym, w tym, min.:

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu wszystkich sfer osobowości potrzebnych w codziennym zyciu i w dalszej edukacji;

 • budowanie systemu wartości, kształtowanie odporności emocjonalnej, rozwijanie umiejetności społecznych;

 • stwarzanie warunków sprzyjających akceptacji, zdrowiu i sprawności fizycznej;

 • kształtowanie przynalezności do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postaw patriotycznych;

 • umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucie przynależności narodowej, etniczej, językowej i religijnej;

 • zapewnienie najlepszych szans edukacyjnych poprzez stwarzanie warunków do nabywania wiedzy i kształtowania umiejętności i postaw z zakresu: komunikowania się, współdziałania, czynności samoobsługowych. czynności intelektualnych, wiedzy o zdrowiu, sprawności fizycznej, sztuki (muzyka, plastyka, teatr, taniec),
  edukacji przyrodniczej, matematycznej, polonistycznej itp.

 • prowadzenie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym dbanie o stwarzanie atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa, tworzenie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie pełni dojrzałości i gotowości do podjęcia nauki w szkole.

 Tryb działania

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 z późn. zmianami), Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz U 2018, poz. 996 ze zm.) oraz Statutem Przedszkola Publicznego Nr 12 w Rzeszowie.

 • rekrutacja dzieci do przedszkola (procedura ujęta w Statucie oraz w Regulaminie rekrutacji)

 • zatrudnianie, zwalnianie i awansowanie pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy i Kartą Nauczyciela

 • decyzje zwiazane z gospodarowaniem Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,

 • decyzje zwiazane z organizacją placówki w oparciu o zarządzenia Organu Prowadzącego, Kuratora Oświaty oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Regulamin rekrutacji 2019/2020

Finanse

 
 • Budynek - 979323,37zł

 • Zmywarka - 6614,94zł

 • Obieraczka do ziemniaków: 10824złzł

 • Zestaw "Wilk" i rozdrabniach do warzyw: 6825,94zł

 • Patelnia elektryczna - 6500,00 zł

 • piec konwekcyjny - 36000zł

 • Sprzęt teleinformatyczny: telewizor, 8 komputerów, 1 kserokopiarka, 2 drukarki, 1 urządzenie wielofunkcyjne; 1 zestaw nagłaśniający, odtwarzacz DVD, tablica interaktywna.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

 

Rejestry, ewidencje, archiwa - prowadzone zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów obowiązującą w PP Nr 12 w Rzeszowie:

 • rejestr pism wychodzących i przychodzących, zaświadczeń, upoważnień, umów, wypadków przy pracy, wypadków dzieci,zamówień publicznych, zarządzeń dyrektora, udostępniania informacji publicznej;

 • ewidencja czasu pracy, świadczeń socjalnych, druków ścisłego zarachowania, zastępstw, środków trwałych;

 • archiwa: akt osobowych, dokumentów kancelaryjnych, kadrowych, finansowych i pedagogicznych.

 Informacje nie opublikowane w BIP zgormadzone w rejestrach, archiwach i ewidencjach sa udostępniane na wniosek osoby zainteresowanej.

 

Informacje nieudostępnione

 

 • akta osobowe pracowników,

 • protokoły Rad Pedagogicznych,

 • dane osobowe dzieci i rodziców

Ze względu na ochronę danych osobowych. 

 

Udostępnienie informacji publicznej

 

Regulamin udostępniania informacji publicznej      
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można składać:

 • pocztą elektroniczną: sekretariat@pp12.resman.pl

 • elektroniczną skrzynką podawczą: /PP12_Rzeszow/SkrytkaESP

 • listownie: Przedszkole Publiczne Nr 12 w Rzeszowie, ul. Kopaczewskiego 1  35-222 Rzeszów 

 

 Wykaz kontroli

Kontrole zewnętrzne 

Wykaz kontroli zewnętrznych:

 

 

 

    

Data opracowania

15.07.2003 r., 6.03.2008 r.; 23.04.2013r., 03.01.2014r. 15.05.2014r., 24.07.2014r., 25.05.2015r. ;06.09.2019r.

 

Opracowanie

Renata Smyczyńska - dyrektor Przedszkola 

 

Zatwierdzenie

Renata Smyczyńska - dyrektor Przedszkola 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Opublikował(a): 03.10.2019 11:07, Renata Smyczyńska
Wytworzył(a): 24.10.2008 09:39, Renata Smyczyńska
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13052651
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl