Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Publiczne Przedszkole Nr 12

 

Ochrona danych osobowych  Klauzula informacyjna

Siedziba

Adres: 35-222 Rzeszów, ul. Kopaczewskiego 1

 

Telefon:  17 74 83 275; 17 74 83 276


Strona WWW: 
sekretariat@pp12.resman.pl

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:  /PP12_Rzeszow/SkrytkaESP

 

Godziny pracy: 6.30 - 17.00

 

 

Dyrektor

 

Imię i nazwisko: Renata Smyczyńska

Siedziba: 35-222 Rzeszów, ul. Kopaczewskiego 1 

Telefon:  17 74 83 275;    17 74 83 276

Email: sekretariat@pp12.resman.pl

Kompetencje:

Wykształcenie:

wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym

Zakres obowiązków (wg USO, ustawy Prawo oświatowe, Upoważnienia Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz Statutu Przedszkola):

Dyrektor Przedszkola kieruje działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz, odpowiada za jej działalność a w szczególności:

 • podejmowanie czynności zwykłego zarządu związanych z prowadzeniem dzialności statutowej;

 • występowanie w imieniu Gminy Rzeszów w postępowaniu administracyjnym (w rozumieniu prawa budowlanego, ustaw o zagospodarowaniu przestrzennym dotyczących budowy, remontu, modernizacji i rozbudowy istniejących obiektów w ramach środków w zatwierdzonym planie finansowym);

 • zastępowanie Gminy Rzeszów w procesie cywilnym w sprawach związanych z działalnością przedszkola;

 • udzielanie dalszego pełnomocnictwa do prowadzenia spraw (z pkt. 2 i 3);

 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych nauczycieli;

 • sprawowanie funkcji kierownika zakładu pracy, sprawowanie nadzoru dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi i administracji w rozumieniu KP;

 • ustalanie zakresu obowiązków;prowadzenie polityki kadrowej, zatrudnianie i zwalnianie, awansowanie, nagradzanie i udzielanie kar;

 • sprawowanie opieki nad dziećmi, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu, uczestnictwa w zajęciach organizowanych w obiekcie przedszkola,

 • jak i poza nim;

 • przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizowanie uchwał w ramach jej kompetencji stanowiących;

 • sporządzanie planów finansowych, sprawozdań i przedkładanie ich do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Rzeszowa;

 • dysponowanie środkami określonymi w prawie finansowym przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

 • współdziałanie ze związkami zawodowymi oraz radą rodziców;

 • koordynowanie współdziałania organów;

 • prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej zgodnie z instrukcją; wydawanie zarządzeń wewnętrznych, opracowywanie regulaminów, instrukcji, procedur;

 • administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych;

 • ponosi odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie, przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki oraz wydawanie dokumentów zgodnych

 • z posiadaną dokumentacją;

 • zapewnienie prawconikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami KP, bhp i ppoż;

 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych, w tym, min. z zakresu kontroli zarządczej oraz prawa zamówień publicznych.

 

Godziny pracy:

Godziny dydaktyczne zgodnie z organizacją pracy dydaktyczno-wychowawczej na dany rok szkolny.

Sposób załatwiania spraw:

Dyrektor Przedszkola przyjmuje podania, pisma, wnioski i skargi interesantów osobiście, w siedzibie Przedszkola oraz telefonicznie.

Korespondencja, za pośrednictwem poczty elektronicznej i Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Dyrektor przyjmuje strony:

poniedziałek: 8.00-10.00

środa: 14.30-15.30

 

Struktura organizacyjna

 Struktura organizacyjna      

 

Podstawa prawna

Jednostka budżetowa działajaca na podstawie:

 • Decyzja Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rzeszowie - Uchwała Nr VI/33/65 z dnia 27.XII.1965 r. L.dz.PL-KP-5/49/65 ,

 • Orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Oświaty z dn. 1 listopada 1966r. o utworzeniu Przedszkola Nr 12,

 • Podniesienie stopnia organizacyjnego z dn.14.09.1970r. (Ośw.II-610/10/70) oraz

 • Zarządzenia Ministra Oświaty z 15 lutego 1965r. (Dz.U. Ministerstwa Oświaty nr 6, poz. 46).

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 wrzesnia 1991r. (Dz.U. Nr 95 poz. 425 zpóźn.zm.) i rozporządzenia wykonawcze do wymienionej ustawy.

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017, poz.59 ze zm.)

 • Statut Przedszkola Publicznego Nr 12 w Rzeszowie

 • Organ prowadzący: Gmina Miasta Rzeszów

 • Nadzór pedagogiczny: Podkarpacki Kurator Oświaty

 

 

Statut

 Statut PP12- 1.12.2017

 

 


  Bilans roczny

Bilans za 2012 r.

Bilans za 2013 r.

Bilans za 2014 r.

Bilans za 2015 r.    

 

Wysokość opłat

Wysokośc opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu reguluje Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LII/1227/2017  z dnia 12 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów .Dzienna stawka żywieniowa  5 zł.- Regulamin korzystania z posiłków w Przedszkolu Publicznym
Nr 12 w Rzeszowie.

Uchwała Nr LII/1227/2017

 

Zadania

Ujęte w statucie w rozdziale II i III.:

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w tym podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Przedszkole sprawuje opiekę na dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych,
potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących warunków , a w szczególności:

 • zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem Placówki;

 • zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym;

 • stosuje obowiązujace przepisy bhp i ppoż.;

 • organizuje działania w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej skierowanej do dzieci oraz ich rodziców.

 Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka adekwatnie do jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym, w tym, min.:

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu wszystkich sfer osobowości potrzebnych w codziennym zyciu i w dalszej edukacji;

 • budowanie systemu wartości, kształtowanie odporności emocjonalnej, rozwijanie umiejetności społecznych;

 • stwarzanie warunków sprzyjających akceptacji, zdrowiu i sprawności fizycznej;

 • kształtowanie przynalezności do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postaw patriotycznych;

 • umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucie przynależności narodowej, etniczej, językowej i religijnej;

 • zapewnienie najlepszych szans edukacyjnych poprzez stwarzanie warunków do nabywania wiedzy i kształtowania umiejętności i postaw z zakresu: komunikowania się, współdziałania, czynności samoobsługowych. czynności intelektualnych, wiedzy o zdrowiu, sprawności fizycznej, sztuki (muzyka, plastyka, teatr, taniec),
  edukacji przyrodniczej, matematycznej, polonistycznej itp.

 • prowadzenie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym dbanie o stwarzanie atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa, tworzenie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie pełni dojrzałości i gotowości do podjęcia nauki w szkole.

 Tryb działania

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 z późn. zmianami) oraz Statutem Przedszkola Publicznego nr 12 w Rzeszowie.

 • rekrutacja dzieci do przedszkola (procedura ujęta w Statucie oraz w Regulaminie rekrutacji),

 • zatrudnianie, zwalnianie i awansowanie pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy i Kartą Nauczyciela

 • decyzje zwiazane z gospodarowaniem Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,

 • decyzje zwiazane z organizacją placówki w oparciu o zarządzenia Organu Prowadzącego, Kuratora Oświaty oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

     Regulamin Rekrutacji 2018-2019

Finanse

 
 • Budynek - 979323,37zł

 • Zmywarka - 6614,94zł

 • Obieraczka do ziemniaków: 6000zł

 • Zestaw "Wilk" i rozdrabniach do warzyw: 6825,94zł

 • Patelnia elektryczna - 6500,00 zł

 • Sprzęt teleinformatyczny: telewizor, 9 komputerów, 1 kserokopiarka, 1 drukarka, 1 urządzenie wielofunkcyjne; 1 zestaw nagłaśniający

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

 

Rejestry, ewidencje, archiwa - prowadzone zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów obowiązującą w PP Nr 12 w Rzeszowie:

 • rejestr pism wychodzących i przychodzących, zaświadczeń, upoważnień, umów, wypadków przy pracy, wypadków dzieci,zamówień publicznych, zarządzeń dyrektora, udostępniania informacji publicznej;

 • ewidencja czasu pracy, świadczeń socjalnych, druków ścisłego zarachowania, zastępstw, środków trwałych;

 • archiwa: akt osobowych, dokumentów kancelaryjnych, kadrowych, finansowych i pedagogicznych.

 Informacje nie opublikowane w BIP zgormadzone w rejestrach, archiwach i ewidencjach sa udostępniane na wniosek osoby zainteresowanej.

 

Informacje nieudostępnione

 

 • akta osobowe pracowników,

 • protokoły Rad Pedagogicznych,

 • dane osobowe dzieci i rodziców

Ze względu na ochronę danych osobowych. 

 

Udostępnienie informacji publicznej

 

Regulamin udostępniania informacji publicznej      
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można składać:

 • pocztą elektroniczną: sekretariat@pp12.resman.pl

 • elektroniczną skrzynką podawczą: /PP12_Rzeszow/SkrytkaESP

 • listownie: Przedszkole Publiczne Nr 12 w Rzeszowie, ul. Kopaczewskiego 1  35-222 Rzeszów 

 

 Wykaz kontroli

Kontrole zewnętrzne 

Wykaz kontroli zewnętrznych:

 

 

 

    

Data opracowania

15.07.2003 r., 6.03.2008 r.; 23.04.2013r., 03.01.2014r. 15.05.2014r., 24.07.2014r., 25.05.2015r. 

 

Opracowanie

Renata Smyczyńska - dyrektor Przedszkola 

 

Zatwierdzenie

Renata Smyczyńska - dyrektor Przedszkola 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Opublikował(a): 20.07.2018 11:04, Renata Smyczyńska
Wytworzył(a): 24.10.2008 09:39, Renata Smyczyńska
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 7487049
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl