Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Publiczne przedszkole Nr 33

Przedszkole Publiczne Nr 33 w Rzeszowie


Siedziba

Adres:                                                 ul. Błogosławionej Karoliny 19, 35-119 Rzeszów

Telefon:                                               17 748 22 20, 17 748 22 25, 17 748 22 24

Email:                                                   sekretariat@pp33.resman.pl

Strona internetowa:                           http://przedszkole33.rzeszow.pl/

Elektroniczna skrzynka podawcza     ePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny pracy:                                    6.30 - 17.00

                                        przerwa wakacyjna lipiec 2019


Dyrektor

Imię i nazwisko:    Grażyna Grześko

Adres:                  ul. Błogosławionej Karoliny 19, 35-119 Rzeszów

Telefon:                885 971 443, 17 748 22 25

Email:                    dyrektor@pp33.resman.pl

Kompetencje:       Dyrektor Przedszkola planuje, organizuje, kieruje i nadzoruje pracę przedszkola. Zarządza jednostką jednoosobowo, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Rzeszowa. 

Czas pracy:          7:30 do 15:30, w tym godziny pracy dydaktycznej zgodnie z organizacją pracy


Podstawa prawna

Uchwała Nr XLVIII/926/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia Przedszkola Publicznego Nr 33 w Rzeszowie

Uchwała Nr LV/1038/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola Publicznego Nr 33 w Rzeszowie 


Struktura organizacyjna przedszkola

Strukturę wewnętrzną, zasady funkcjonowania, tryb pracy oraz szczegółowe zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk określa Statut oraz  Regulamin Organizacyjny Przedszkola Publicznego Nr 33 w Rzeszowie.      

Statut  Przedszkola Publicznego Nr 33 w Rzeszowie. 

Regulamin Organizacyjny Przedszkola Publicznego Nr 33 w Rzeszowie.

Struktura organizacyjna.


Majątek, finanse, plany finansowe

Środki trwałe: 

 • Budynek:           2 518 295,45 zł.
 • Wyposażenie:       154 624,61 zł.

 

Plan finansowy na rok 2019 cz1 i cz2.

Bilans za rok 2018.

Rachunek zysków i strat 2018.

Zestawienie zmian w funduszu 2018.

Informacja dodatkowa 2018.


Wysokość opłat

Wysokość opłat z pobyt dziecka w Przedszkolu reguluje Uchwała Nr LII/1227/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów.  


Tryb działania

Przedszkole działa  zgodnie  z  ustawą  z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z poźn. zm.), ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.59)  oraz Statutem Przedszkola Publicznego Nr 33 w Rzeszowie. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia następnego roku. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci do przedszkola na zasadach powszechnej dostępności. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się  z wykorzystaniem systemów informatycznych. Rodzice dzieci przyjętych do  przedszkola  corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Szczegółowe zasady naboru dzieci określa Regulamin rekrutacji.


Przedmiot działalności, zadania i cele  przedszkola      

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z poźn. zm.), ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.59) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2017 poz 356)  

Przedmiot działalności, zadania i cele  przedszkola.


Skargi i wnioski

Miejsce przyjmowania skarg i wniosków:

Dyrektor  przyjmuje strony w godzinach pracy w Przedszkolu Publicznym Nr 33 w Rzeszowie, ul. Bł. Karoliny 19 tel: 885 971 443, 17 748 22 25.

Obowiązujące przepisy prawne

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)
 3. Zarządzenie Nr 33/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 33 w Rzeszowie z dnia 2 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Procedury skarg i wniosków.

 

Kontrole zewnętrzne

 

Lp.

 

Organ przeprowadzający kontrolę

 

Przedmiot kontroli

 

Informacja pokontrolna

1.

Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa

Prawidłowość udzielania zamówień publicznych oraz zawierania i realizacji umów

Informacja pokontrolna

 

 2. Państwowa Inspekcja Pracy Wybrane zagadnienia Prawa pracy i legalność zatrudnienia Informacja pokontrolna
 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Ocena Stanu Sanitarnego przedszkola i bloku żywienia Informacja pokontrolna
 4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Ocena Stanu Sanitarnego przedszkola i bloku żywienia Informacja pokontrolna
 5. Państwowa Inspekcja Pracy  Wybrane zagadnienia Prawa pracy i legalność zatrudnienia Informacja pokontrolna
 6.  ZUS o/Rzeszów  Prowidłowość i rzetelność oblicznia składek, do których pobierania zobowązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego Informacja pokontrolna
7. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  Ocena Stanu Sanitarnego przedszkola i bloku żywienia Informacja pokontrolna
8. ARR OT Rzeszów  Kontrola w ramach Programu Szklanka Mleka Informacja pokontrolna

 

 


Rejestry i ewidencje, archiwa 


Zakres i sposób prowadzenia ewidencji i  rejestrów  określa Instrukcja Kancelaryjna Przedszkola Publicznego      Nr 33 w Rzeszowie  oraz Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych 

 W przedszkolu prowadzi się rejestry i ewidencje:

 1. Rejestr zarządzeń dyrektora
 2. Rejestr wypadków przy pracy
 3. Rejestr wypadków dzieci
 4. Rejestr skarg i wniosków
 5. Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
 6. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 7. Ewidencja czasu pracy pracowników
 8. Ewidencja godzin nadliczbowych pracowników
 9. Książka kontroli
 10. Książka obiektu budowlanego
 11. Ewidencja zwolnień lekarskich pracowników
 12. Ewidencja wydawanej pracownikom odzieży ochronnej
 13. Rejestr dostawców i zawartych umów

Dokumenty archiwalne są udostępniane przez upoważnionych pracowników na terenie przedszkola osobom zainteresowanym  na ich wniosek. Ewidencje i rejestry są udostępniane powołanym do tego celu organom kontrolującym w zakresie określonym w przepisach prawa.


Udostępnianie informacji publicznej 

  Zasady udostępniania informacji publicznej przez Publiczne Przedszkole Nr 33 w Rzeszowie  określają w  szczególności następujące przepisy:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198)
 2. Zarządzenie Nr 102/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie Instrukcji publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa
 3. Zarządzenie  Nr 28/2014  Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 33 w Rzeszowie z dnia 16 maja 2014 roku    w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania informacji publicznej   

 

Informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust 1 ud.i.p.). Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust 1 dip.). W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, Publiczne Przedszkole Nr 33 w Rzeszowie powiadomi o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 2).

Regulamin udostępniania informacji publicznej.

Przykładowy wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Wypełniony wniosek należy wysłać: 

 • drogą elektroniczną na adres sekretariat@pp33.resman.pl
 • listownie na adres: Przedszkole Publiczne Nr 33,  ul. Błogosławionej Karoliny 19 35-119 Rzeszów
 

 Data opracowania

 11.08.2014r. 


Opracowanie

Grażyna Grześko


Zatwierdzenie

Grażyna Grześko


 

Opublikował(a): 13.05.2019 07:26, Grażyna Grześko
Wytworzył(a): 16.09.2013 11:49, Grażyna Grześko
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13087942
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl