Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych


 

  

 

 

 

 

 

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej
i Zezwoleń

 

 

 
KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia:

 

2018-05-25

 

 

Zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

 

 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

 
Wniosek o wydanie zezwolenia na wysprzedaż napojów alkoholowych
wraz z następującymi załącznikami:

 • podanie okresu (terminu) wyprzedaży nie dłuższego niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia,
 • zestawienie zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych w poszczególnych rodzajach zezwoleń.

 

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Nie

 

3. Opłaty

 

Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wynosi:

 • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18 zawartości  alkoholu,
 • 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.

   

Opłata, o której mowa wnoszona jest na rachunek gminy:

 Urząd Miasta Rzeszowa
  ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Bank PKO BP SA
nr 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525
 

 

4. Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Miasta Rzeszowa
Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
sekretariat - pokój 53


albo
Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów 

Infolinia Urzędu Miasta Rzeszowa: 1 77 88 99 00
czynna w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.30–15.30, środa 7.30–17.00

 

5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

Zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży do 4,5% zawartości alkoholu (oraz na piwo), powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu.

Termin załatwiania sprawy do czternastu dni.

6. Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji wnioskodawcy przysługuję prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa. Odwołanie składa się w Biurze Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia zezwolenia.

7. Podstawa prawna


Art. 184
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, definiujący sposób prowadzenia postępowania

8. Uwagi


Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia.


KLAUZULA INFORMACYJNA


Przetwarzanie danych osobowych interesantów Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania z zakresu udzielania zezwoleń na wyprzedaż napojów alkoholowych - na podstawie przepisów zamieszczonych w w niniejszej karcie usługi, w punkcie 7. Podstawa prawna.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.

Opracowała

Mariola Brańska

 

 

             2018-05-25

Zatwierdziła

Grażyna Kalandyk

            2018-05-25

Osoba odpowiedzialna

za aktualizacje karty

 

Mariola Brańska

 


 

 

Opublikował(a): 14.05.2019 11:30, Katarzyna Kunicka
Wytworzył(a): 02.12.2008 09:37, Grażyna Kalandyk
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13360658
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl