Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży


   

 

 

 

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej
i Zezwoleń

 

 

 
KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia:

 

2019-05-24

 

 

 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży


 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

1.  Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
 • Wniosek A – do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 • Wniosek B – powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • Wniosek C – powyżej 18% zawartości alkoholu.

    

    Do wniosku należy dołączyć:

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
 • Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 • Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia

 

2.  Wniosek o wygaśnięcie zezwolenia w następujących przypadkach:

 • likwidacja punktu sprzedaży,
 • zmiana rodzaju działalności punktu sprzedaży,
 • zmiana składu osobowego wspólników spółki cywilnej.

 3.   Wniosek o umorzenie prowadzonego postępowania.

 4.   Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim

2.   Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Nie

 

3.   Opłaty

1.    Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w następującej wysokości:

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 525 złotych,
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 525 złotych,
 • powyżej 18% zawartości alkoholu – 2100 złotych.

2.    Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
W przypadku niedopełnienia  tego obowiązku przedsiębiorca ma możliwość  dokonania opisywanej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

3.    Dla przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, których roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła: 

 • 37 500 złotych dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości tych napojów sprzedanych w roku poprzednim,
 • 37 500 złotych dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości tych napojów sprzedanych w roku poprzednim,
 • 77 000 złotych dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – opłata stanowi 2,7% ogólnej wartości tych napojów sprzedanych w roku poprzednim.

Opłata, o której mowa wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech ratach: do 31 stycznia, do 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego.

W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie przedsiębiorca ma możliwość  dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Numer rachunku bankowego:

Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów

  Bank PKO BP 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525

 

4. Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Rzeszowa                                                           

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń                  

pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów                                                    

Sekretariat pokój 53

albo
Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Rzeszowa

ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów


Infolinia Urzędu Miasta Rzeszowa: 1 77 88 99 00
czynna w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.30–15.30, środa 7.30–17.00

 

5.    Sposób i termin załatwienia sprawy

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

 • Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży do 4,5% zawartości alkoholu (oraz na piwo), powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu;
 • Decyzja o wygaśnięciu zezwolenia;
 • Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego;
 • Decyzja o odmowie wydania zezwolenia.

Termin załatwiania sprawy do trzydziestu dni.

 

6.   Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji wnioskodawcy przysługuję prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa. Odwołanie składa się w Biurze Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń lub w Kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia wydania zezwolenia.

 

7.   Podstawa prawna

Art. 18, oraz art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Uchwała nr LX/1424/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Rzeszowa miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LX/1425/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży na terenie Miasta Rzeszowa

Art.104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

definiujący sposób prowadzenia postępowania

 

8.   Uwagi

1.   Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży na terenie Rzeszowa może być prowadzona po spełnieniu następujących warunków:

 • posiadanie zezwolenia,
 • wniesienia opłaty,
 • zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
 • w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty,
 • posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży,
 • wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
 • zgłoszenie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
 • prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy, na podstawie art. 12 ust. 1 i 2,
 • przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

 2.  Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z braku oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonania opłaty może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 


KLAUZULA INFORMACYJNA


Przetwarzanie danych osobowych interesantów Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania z zakresu udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - na podstawie przepisów zamieszczonych w niniejszej karcie usługi, w punkcie 7. Podstawa prawna.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.
   

Opracowała

 

Mariola Brańska

 

 

 

2019-05-24

           

Zatwierdziła

Grażyna Kalandyk

 

2019-05-24

 

Osoba odpowiedzialna

za aktualizacje karty

 

Mariola Brańska

 

 

Opublikował(a): 24.05.2019 15:12, Katarzyna Kunicka
Wytworzył(a): 03.12.2008 14:17, Grażyna Kalandyk
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 12656208
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl