Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij


 

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej
i Zezwoleń

 

KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia:

 

05.12.2016

 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

 

 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

     I.        Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

    

       Do wniosku należy dołączyć:

1.    Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

2.    Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punk sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

3.    Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U z 2017 r., poz. 149 z późn. zm.).

   II.        Wniosek o wygaśnięcie zezwolenia w następujących przypadkach:

 • likwidacja punktu sprzedaży,
 • zmiana rodzaju działalności punktu sprzedaży,
 • zmiana składu osobowego wspólników spółki cywilnej.

  III.        Wniosek o umorzenie prowadzonego postepowania.

  IV.            Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

2.   Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Nie

 

3.   Opłaty

1.    Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w następującej wysokości:

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 525 złotych,
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa) – 525 złotych,
 • powyżej 18% zawartości alkoholu – 2100 złotych.

2.    Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
W przypadku niedopełnienia  tego obowiązku przedsiębiorca ma możliwość  dokonania opisywanej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12 a ustawy o wychowaniu w trzeźwości                          i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

3.    Dla przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, których roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:

 • 37 500 złotych dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo  - opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości tych napojów sprzedanych w roku poprzednim,
 • 37 500 złotych dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)  - opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości tych napojów sprzedanych w roku poprzednim,
 • 77 000 złotych dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – opłata stanowi 2,7% ogólnej wartości tych napojów sprzedanych w roku poprzednim,

Opłata, o której mowa wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech ratach: do 31 stycznia, do 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego.

W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie przedsiębiorca ma możliwość  dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12 b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Numer konta bankowego

 Urząd Miasta Rzeszowa  

ul. Rynek 1

Bank PKO BP 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525

 

4. Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Rzeszowa                                                                      Urząd Miasta Rzeszowa

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń                       Kancelaria Ogólna

Pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów                                                      ul.  Rynek 1, 35-061 Rzeszów

Sekretariat pokój 53

 

5.    Sposób i termin załatwienia sprawy

1.    Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

1)    Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży( do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu);

2)    Decyzja o wygaśnięciu zezwolenia;

3)    Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego;

4)    Decyzja o odmowie wydania zezwolenia.

2.       Termin załatwiania sprawy - do trzydziestu dni.

 

6.   Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji wnioskodawcy przysługuję prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa. Odwołanie składa się w Biurze Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń lub w Kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia wydania zezwolenia.

 

7.   Podstawa prawna

1.  Art. 18, oraz art. 111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. ( Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.).

2.   Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LXXX/1460/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Rzeszowa miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży ( Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 9 października 2014 r., poz. 2623).

3.  Uchwała Nr LXXIV/126/2002 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 2 lipca 2002 r. zmieniająca uchwałę RMRz. Nr XLIX/159/96 z dnia 30 grudnia 1996 r. i  Uchwała Nr XIV/299/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Rzeszowa (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego  Nr 115 z dnia 26 lipca 2011, poz. 1769).

4.  Art.104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, definiujący sposób prowadzenia postępowania (Dz. U. z 2017 r. poz.1257 j.t.).

 

8.   Uwagi

1.   Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży na terenie Rzeszowa może być prowadzona po spełnieniu następujących warunków:

 • posiadanie zezwolenia,
 • wniesienia opłaty,
 • zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
 • w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty,
 • posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży,
 • wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
 • zgłoszenie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
 • prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy, na podstawie art. 12 ust. 1 i 2,
 • przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

2.  Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z braku oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonania opłaty może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 

Opracowała

Mariola Brańska

 

2016-12-05

           

Zatwierdziła

Grażyna Kalandyk

2016-12-05

          

Osoba odpowiedzialna

za aktualizacje karty

 

Mariola Brańska

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): 18.12.2017 13:47, Władysław Ożóg
Wytworzył(a): 03.12.2008 14:17, Grażyna Kalandyk
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 5391548
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl