Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy (dostarczanie żywności na imprezy zamknięte)

 

 

 

 

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej
i Zezwoleń

 

 

 

 

KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia:

 

 2019-06-12

 

 

 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę

 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych formularz wniosku 

2. Wniosek o wygaśnięcie sprzedaży w przypadku:
 • likwidacji prowadzonej działalności (cateringu),
 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej

3. Wniosek o umorzenie prowadzonego postępowania
4.
Oświadczenie o wartości sprzedaży

 

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Nie

 

3. Opłaty

1.   Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w następującej wysokości:

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 525 złotych,
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości  alkoholu – 525 złotych,
 • powyżej 18% zawartości alkoholu – 2100 złotych.

2.   Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

3.   Dla przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, których roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:

 • 37 500 złotych dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości tych napojów sprzedanych w roku poprzednim,
 • 37 500 złotych dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości tych napojów sprzedanych w roku poprzednim,
 •  77 000 złotych dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – opłata stanowi 2,7% ogólnej wartości tych napojów sprzedanych w roku poprzednim


Opłata, o której mowa wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem.

Numer konta bankowego:  

 Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów

Bank PKO BP 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525

 

4. Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Rzeszowa                                                           

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń                  

pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów                                                    

Sekretariat pokój 53

albo
Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Rzeszowa

ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów

Infolinia Urzędu Miasta Rzeszowa: 1 77 88 99 00
czynna w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.30–15.30, środa 7.30–17.00

 

5.  Sposób i termin załatwienia sprawy

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

 • Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży do 4,5% zawartości alkoholu (oraz na piwo), powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (w tym piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu;
 • Decyzja o wygaśnięciu zezwolenia;
 • Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego;
 • Decyzja o odmowie wydania zezwolenia.

Termin załatwiania sprawy do trzydziestu dni.


 

6.  Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji wnioskodawcy (będącemu stroną postępowania administracyjnego) przysługuję prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa. Odwołanie składa się w Biurze Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia zezwolenia.

 

7.   Podstawa prawna

Art. 18­1 ust 4 i 5, oraz art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Uchwała nr LX/1424/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Rzeszowa miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LX/1425/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży na terenie Miasta Rzeszowa

Art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego,

definiujący sposób prowadzenia postępowania

 

8.   Uwagi


Jeżeli przedsiębiorca ubiega się o więcej niż jeden rodzaj zezwolenia np. na A i B, to na każdy rodzaj zezwolenia należy złożyć oddzielny wniosek.

Przedsiębiorca ubiegający się o w/w zezwolenie powinien posiadać w przedmiocie działalności kod PKD 56.21.Z

 


KLAUZULA INFORMACYJNA


Przetwarzanie danych osobowych interesantów Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania z zakresu udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - na podstawie przepisów zamieszczonych w niniejszej karcie usługi, w punkcie 7. Podstawa prawna.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.
   

Opracowała

Zofia Patruś

 

 

 2019-06-12

            

Zatwierdziła

Grażyna Kalandyk

 

 

 2019-06-12

          

Osoba odpowiedzialna

za aktualizacje karty

 

Zofia Patruś

 

Opublikował(a): 12.06.2019 12:25, Katarzyna Kunicka
Wytworzył(a): 02.12.2008 08:49, Grażyna Kalandyk
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13360701
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl