Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

         

 

 

 

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej
i Zezwoleń

 

 

 KARTA USŁUGI

 

Data zatwierdzenia:

 

2019-06-12

 

Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy


Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z następującymi załącznikami:
 1. zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych *
 2. dowód wpłaty za korzystanie z zezwolenia *  
 3. pisemna zgoda organizatora imprezy
 4. pisemna zgoda właściciela lub zarządcy terenu na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

* pkt 1 i pkt 2 nie dotyczy w przypadku zezwoleń wydanych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa

 

2.   Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Nie

 

3.   Opłaty


Opłata za jednorazowe zezwolenia wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w
wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń i tak:

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 43,75 złotych,
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu – 43,75 złotych,
 • powyżej 18% zawartości alkoholu – 175,00 złotych.


Numer konta bankowego: 

Urząd Miasta Rzeszowa
  ul. Rynek 1, 36-064 Rzeszów
Bank PKO BP S.A.

29 1020 4391 0000 6102 0144 6525

 

4.   Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Rzeszowa                                                           

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń                  

pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów                                                    

Sekretariat pokój 53

albo
Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Rzeszowa

ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów

Infolinia Urzędu Miasta Rzeszowa: 1 77 88 99 00
czynna w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.30–15.30, środa 7.30–17.00

 

5.   Sposób i termin załatwienia sprawy

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

 • Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu (oraz na piwo), powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu;
 • Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego;
 • Decyzja o odmowie wydania zezwolenia.
   

Termin załatwiania sprawy do czternastu dni.

 

Zezwolenia wydawane są na okres 2 dni.


 

6.   Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji wnioskodawcy (będącemu stroną postępowania administracyjnego) przysługuję prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa. Odwołanie składa się w Biurze Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia zezwolenia.

 

7.   Podstawa prawna

Art. 181 ust. 1,2,3, art. 111 oraz art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Uchwała nr LX/1424/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Rzeszowa miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LX/1425/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży na terenie Miasta Rzeszowa

Art.104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, definiujący sposób prowadzenia postępowania

 

8.   Uwagi

Wnioski o wydanie jednorazowych zezwoleń należy składać w terminie 14 dni przed planowaną imprezą.

Jeżeli przedsiębiorca ubiega się o więcej niż jeden rodzaj zezwolenia np. na A i B, to na każdy rodzaj zezwolenia należy złożyć oddzielny wniosek.

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży winien złożyć dwa wnioski.


KLAUZULA INFORMACYJNA


Przetwarzanie danych osobowych interesantów Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania z zakresu udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - na podstawie przepisów zamieszczonych w niniejszej karcie usługi, w punkcie 7. Podstawa prawna.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.

Opracowała

Zofia Patruś

 

              2019-06-12

 

Zatwierdziła

Grażyna Kalandyk

             2019-06-12

Osoba odpowiedzialna

za aktualizacje karty

 

Zofia Patruś

 

 

Opublikował(a): 12.06.2019 12:26, Katarzyna Kunicka
Wytworzył(a): 03.12.2008 10:27, Grażyna Kalandyk
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13361003
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl