Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

         

 

 

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej
i Zezwoleń

 

 



KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia:

 

2018-05-25

 

Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy


Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z następującymi załącznikami:
 1. zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych *
 2. dowód wpłaty za korzystanie z zezwolenia *  
 3. pisemna zgoda organizatora imprezy
 4. pisemna zgoda właściciela lub zarządcy terenu na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

* pkt 1 i pkt 2 nie dotyczy w przypadku zezwoleń wydanych przez Przeydenta Miasta Rzeszowa

 

2.   Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Nie

 

3.   Opłaty


Opłata za jednorazowe zezwolenia wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w
wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń i tak:

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 43,75 złotych,
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości  alkoholu – 43,75 złotych,
 • powyżej 18% zawartości alkoholu – 175,00 złotych.

Numer konta bankowego:

Urząd Miasta Rzeszowa
  ul. Rynek 1, 36-064 Rzeszów
Bank PKO BP S.A.

29 1020 4391 0000 6102 0144 6525 

 

4.   Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Rzeszowa                                                           

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń                  

Pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów                                                    

Sekretariat pokój 53

albo
Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Rzeszowa

ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów

Infolinia Urzędu Miasta Rzeszowa: 1 77 88 99 00
czynna w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.30–15.30, środa 7.30–17.00

 

5.   Sposób i termin załatwienia sprawy

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

 • Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu);
 • Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego;
 • Decyzja o odmowie wydania zezwolenia.
   

Termin załatwiania sprawy - do czternastu dni.

 

Zezwolenia wydawane są na okres 2 dni.


 

6.   Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji wnioskodawcy (będącemu stroną postępowania administracyjnego) przysługuję prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa. Odwołanie składa się w Biurze Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia zezwolenia.

 

7.   Podstawa prawna

Art. 181 ust. 1,2,3, art. 111 oraz art. 14 ust. 2a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).

Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LXXX/1460/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Rzeszowa miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży ( Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 9 października 2014 r., poz. 2623).

Uchwała Nr LXXIV/126/2002 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 2 lipca 2002 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa. Nr XLIX/159/96 z dnia 30 grudnia 1996 r. i  Uchwała Nr XIV/299/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Rzeszowa (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego  Nr 115 z dnia 26 lipca 2011, poz. 1769).

Art.104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257 ze zm.).

 

8.   Uwagi

Wnioski o wydanie jednorazowych zezwoleń należy składać w terminie 14 dni przed planowaną imprezą.

Jeżeli przedsiębiorca ubiega się o więcej niż jeden rodzaj zezwolenia np. na A i B, to na każdy rodzaj zezwolenia należy złożyć oddzielny wniosek.



KLAUZULA INFORMACYJNA


Przetwarzanie danych osobowych interesantów Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
Urzędu Miasta Rzeszowa

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl, tel. 17 748 4499.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania z zakresu udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - na podstawie przepisów zamieszczonych w niniejszej karcie usługi, w punkcie 7. Podstawa prawna.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.

Opracowała

Zofia Patruś

 

 

             2018-05-25

Zatwierdziła

Grażyna Kalandyk

             2018-05-25

Osoba odpowiedzialna

za aktualizacje karty

 

Zofia Patruś

 

   





 
 
 
 
 
 

 

Opublikował(a): 14.06.2018 09:36, Katarzyna Kunicka
Wytworzył(a): 03.12.2008 10:27, Grażyna Kalandyk
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 7853262
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl