Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Zaszeregowanie do ewidencji innych obiektów hotelarskich-pola biwakowe


 

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej
i Zezwoleń

 

KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia:

 

2016-12-15

 

Zaszeregowanie do ewidencji innych obiektów hotelarskich- pola biwakowe

 

 

  1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

 

Na terenie Gminy Miasto Rzeszów zaszeregowanie do ewidencji innych obiektów hotelarskich – pola biwakowe prowadzi Prezydent Miasta Rzeszowa.

 

1.       Wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

2.       Opis obiektu.

3.      Oświadczenie o posiadaniu numeru identyfikacyjnego REGON przedsiębiorcy wydany przez właściwy urząd statystyczny.

4.       Oświadczenie o posiadaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

5.       Dowód wniesienia opłaty za dokonanie oceny za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do rodzaju pole biwakowe. (Opłata wynosi 10% najniższego wynagrodzenia ).

6.      Oświadczenie o posiadaniu dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych obiektu.

7.    Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zaszeregowanym do ewidencji innych obiektów hotelarskich – pola biwakowe ma obowiązek przekazywania informacji do Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń o następujących zmianach:
      -   zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich;
      -   uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego;
      -   zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie;
      -   zmianie nazwy obiektu lub danyfile/79598/22. Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji pól biwakowych.docch teleadresowych.

W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania - zgodnie z art. 64, par. 2  Kodeks postępowania administracyjnego.

Nie uzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

 

  1. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Nie

 

  1. Opłaty

 

 

1.    Opłaty za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu  - 300 zł dla oceny kempingów (campingów) i schronisk.

(Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sportu i turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz. U. 2011 r., Nr 10, poz. 54).

 

 

Opłaty należy uiścić przed dokonaniem oceny na konto:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Bank PKO BP SA  nr 38 1020 4391 0000 6302 0159 0116
- tytułem opłata za kategoryzację obiektu hotelarskiego

 

2. Opłaty skarbowe.

Z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji zaszeregowującej obiekt hotelarski do wnioskowanego rodzaju i kategorii powstaje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej zgodnie ustawą z dnia 16 listopada2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 j.t.): .

·         za wydanie decyzji – 10 zł;

·         za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organ administracyjny do którego kierowany jest wniosek – 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.

 

Opłaty skarbowe powinna zostać dokonana na konto:

Opłata skarbowa Urząd Miasta Rzeszowa
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
- opłata skarbowa

 

 4   Miejsce złożenia dokumentów

Dokumentację należy złożyć na stanowisku informacyjno-podawczym Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa, pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów, sekretariat – pokój 53 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres urzędu podany powyżej.

 

  1. Sposób i termin załatwienia sprawy

1.    Wydanie decyzji o zaszeregowaniu do ewidencji innych obiektów hotelarskich – pola biwakowe, nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

2.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.).

 

  1. Tryb odwoławczy

Za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego do ministra właściwego ds. turystyki w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

 

  1. Podstawa prawna

1.    Art. 35 ust. 2, art. 38 ust. 3, art. 39 ust. 3, 4 i 5 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( j.t.Dz. U. z 2017 r., poz. 1553, z późn. zm.),

2.    Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r., poz. 169 z późn. zm.).

 

8.   Uwagi

 

2.     Upoważnieni pracownicy Biura EDG UM Rzeszowa mają prawo kontrolować, w zakresie swojej właściwości miejscowej, przestrzeganie wymagań określonych w art. 35 ustawy o usługach turystycznych, w stosunku do wszystkich obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.     Oświadczenie dotyczące danych osobowych.   

Opracowała

Barbara Żurek

 

             2016-12-15

Zatwierdziła

Grażyna Kalandyk

 

            2016-12-15

Osoba odpowiedzialna

za aktualizacje karty

 

Barbara Żurek

 

Opublikował(a): 13.11.2017 11:14, Władysław Ożóg
Wytworzył(a): 24.03.2010 11:18, Grażyna Kalandyk
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 6203037
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl