Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Wpis do rejestru żłobków/klubów dziecięcych


 

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej
i Zezwoleń

 

KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia:

 

2018-01-11

 

Wpis do rejestru instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

 

 1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

1.      Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wpis do wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających dla osób fizycznych i dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

        (https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0)

Do wniosku należy dołączyć:

 • decyzję komendanta powiatowego ( miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożrowych;

 • zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

 • w przypadku żłobków - decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego, określającą w szczególności maksymalną liczbę miejscw żłobku;

 • w przypadku klubów dziecięcych - pozytywna opinia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, określająca w szczególności maksymalną liczbę miejsc w klubie dziecięcym;

 • pełnomocnictwo lub inny dokument poświadczający uprawnienie do złożenia wniosku przez wnioskodawcę na rzecz podmiotu, chyba że umocowanie wynika wprost z rejestrów publicznych.

UWAGA: Wydanie ww. decyzji następuje po zakończeniu robót budowlanych i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokonaniu zawiadomienia o zkończeniu budowy, wobec którego organ nadzoru budowlanego w terminie nie wnósł sprzeciwu.

 1. Informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych (w przypadku aktualizacji danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych).    (https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0)
 2. Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych (w przypadku zakończenia działalności).
     (https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0)
 3. Prowadzenie żłobków lub klubów dziecięcych jest działalnością regulowaną w rozumeniu ustawy z dnia 2 lipca 204 roku o swobodzie działalności gospodarczej  ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2168 ).
 4. Rejestr instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 funkcjonujących na terenie Miasta Rzeszowa prowadzi Prezydent Rzeszowa przy użyciu systemu informatycznego. Rejestr jest jawny i podlega publikacji w BIuletynie Informacji Publicznej Gminy Rzeszów na stronie: http://bip.um.rzeszow.pl

 

 1. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Tak. Wyłącznie na portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia, pod adresem  www.empatia.mpips.gov.pl, w module E - wnioski.

 

 

 1. Opłaty

Postępowanie podlega opłacie w wysokości 300 zł.
Wpłat z tytułu opłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa
Dowód zapłaty należnej opłaty należy załączyć do wniosku.
Rachunek bankowy:

 

Urząd Miasta Rzeszowa
  ul. Rynek 1
Bank PKO BP S.A. 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525

w tytule opłaty należy wskazać odpowiednie oznaczenie: Wpis do rejestru żłobków

 

 1. Miejsce złożenia dokumentów

Portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i polityki Społecznej Emp@tia, pod adresem www.empatia.mpips.gov.pl, w module E - wnioski.

Urząd Miasta Rzeszowa

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów

sekretariat - pokój 53

 

 1. Sposób i termin załatwienia sprawy

 

 1. Prezydent Rzeszowa, po potwierdzeniu spełnienia warunków do dokonania wpisu do rejestru wydaje w terminie 7 dni zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru, zawierające następujące dane:            
 • nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;
 • datę i numer wpisu do rejestru;
 • formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;
 • nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
 • miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

2.   Zmiany w rejestrze. Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiazany do informowania organu prowadzącego           rejestr o wszelkich zmianach danychi informacji zawartych w rejestrze - w terminie 14 dni. Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązanydo dokonania zmian w terminiie 3dni od dnia ich zaistnienia za pośredenictwem systemu teleinformatycznego. Po otrzymaniu informacji organ prowadzący dokonuje zmian w rejestrze oraz wydaje podmotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenia uwzględniające te zmiany.        
3.   Decyzja administracyjna o odmowie wpisu do rejestru jest wydawana, jeżeli:

 • podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

4.     Wykreśleniu z rejestru. Wykreśleniez rejestru następuje w przypadkach:

 • złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
 • nie usunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 • przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, o których mowa w pkt. 3, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

5.     Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do rejestru w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku (w przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia doręczenia organowi rejestrowemu uzupełnionego wniosku).

 

UWAGA: Wniosek składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

 

 1. Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do rejestru służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

 1. Podstawa prawna

1.       Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 157).

2.       Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2014r., poz. 925).

3.       Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 j.t.).

4.       Uchwała Nr X/207/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do żłobków i klubów dziecięcych.


 

8   Uwagi

1.       Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy.

2.       Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty. Gmina jest zwolniona  z opłaty za wpis do rejestru.

4.  We właściwym rejestrze publicznym (CEIDG, KRS) identyfikujacym podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, należy wprowadzić dodatkowy adres wykonywania działalności gospodarczej - siedziby żłobka.

 

Opracowała

Barbara Żurek

 

             2018-01-11

Zatwierdziła

Grażyna Kalandyk

 

            2018-01-11

Osoba odpowiedzialna

za aktualizacje karty

 

Barbara Żurek

 

 

Opublikował(a): 11.01.2018 12:44, Władysław Ożóg
Wytworzył(a): 29.06.2011 13:54, Grażyna Kalandyk
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 6203036
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl