Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Wpis do rejestru żłobków/klubów dziecięcych


 

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej
i Zezwoleń

 

KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia:

 

2016-12-15

 

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Miasto Rzeszów

 

  1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

1.      Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Miasto Rzeszów dla osób fizycznych i dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej wraz załącznikami:

1)       dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka (do wglądu);

2)       w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu);

3)       dowód dokonania opłaty (do wglądu lub dołączona do wniosku kopia);

4)       w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu.

2.      Informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych (w przypadku aktualizacji danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych).

3.      Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych (w przypadku zakończenia działalności).

 

  1. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Nie

 

  1. Opłaty

Postępowanie podlega opłacie w wysokości 300 zł.
Wpłat z tytułu opłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa
Dowód zapłaty należnej opłaty należy załączyć do wniosku.
Rachunek bankowy:

 

Urząd Miasta Rzeszowa
  ul. Rynek 1
Bank PKO BP S.A. 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525


 

  1. Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Rzeszowa

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów

sekretariat - pokój 53

 

  1. Sposób i termin załatwienia sprawy

 

1.       Prezydent Miasta wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru, zawierające następujące dane:

·         nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;

·         datę i numer wpisu do rejestru;

·         formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;

·         nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

·         miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

2.      Zaświadczenie o dokonaniu zmiany we wpisie podmiotu do rejestru.

3.      Decyzja administracyjna o odmowie wpisu do rejestru jest wydawana, jeżeli:

a)      podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

b)      wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

4.      Decyzja administracyjna o wykreśleniu z rejestru jest wydawana w przypadku:

·         złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;

·         nie usunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

·         przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, o których mowa w pkt. 3, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

5.       Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do rejestru w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku (w przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia doręczenia organowi rejestrowemu uzupełnionego wniosku).

 

  1. Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do rejestru służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

  1. Podstawa prawna

1.       Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 157).

2.       Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2014r., poz. 925).

3.       Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 j.t.).

4.       Uchwała Nr X/207/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do żłobków i klubów dziecięcych.

5.       Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę wpisu oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U. z 2014 r., poz. 193).

 

8   Uwagi

1.       Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy.

2.       Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty. Gmina jest zwolniona  z opłaty za wpis do rejestru.

3.       Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organ prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian. Po otrzymaniu informacji, organ prowadzący rejestr dokonuje zmian w rejestrze oraz wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie, uwzględniające te zmiany.

 

Opracowała

Barbara Żurek

 

             2016-12-15

Zatwierdziła

Grażyna Kalandyk

 

            2016-12-15

Osoba odpowiedzialna

za aktualizacje karty

 

Barbara Żurek

 

 

Opublikował(a): 02.10.2017 14:20, Władysław Ożóg
Wytworzył(a): 29.06.2011 13:54, Grażyna Kalandyk
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 4341448
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl