Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających


   

 

 Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej
 i Zezwoleń

 

 

 

KARTA USŁUGI

Data zatwierdzenia:

2018-05-25

 

 

 

 

 

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub
wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających

 

 

 

 

 1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

 


1.   Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wpis do wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających dla osób fizycznych i dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

   Do wniosku należy dołączyć: 

 • decyzję komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych;
 • zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • w przypadku żłobków - decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego, określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc w żłobku;
 • w przypadku klubów dziecięcych - pozytywna opinia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, określająca w szczególności maksymalną liczbę miejsc w klubie dziecięcym;
 • pełnomocnictwo lub inny dokument poświadczający uprawnienie do złożenia wniosku przez wnioskodawcę na rzecz podmiotu, chyba że umocowanie wynika wprost z rejestrów publicznych.


UWAGA:
Wydanie ww. decyzji następuje po zakończeniu robót budowlanych i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego organ nadzoru budowlanego w terminie nie wniósł sprzeciwu.

 

2.   Informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych (w przypadku aktualizacji danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych).    

https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

3.  Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych (w przypadku zakończenia działalności).

 
https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

 

UWAGA:
Prowadzenie żłobków lub klubów dziecięcych jest działalnością regulowaną w rozumieniu
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców

Rejestr instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 funkcjonujących na terenie Miasta Rzeszowa prowadzi Prezydent Rzeszowa przy użyciu systemu informatycznego.

Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa
http://bip.erzeszow.pl/urzad-i-jednostki-miasta/wydzialyurzedumiasta/biuro-ewidencji-dzialalnosci-gospodarczej-i-zezwolen/rejestry/rejestr-zlobkow-i-klubow-dzieciecych  

 

 

 1. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

 


Tak. Wyłącznie poprzez portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia, pod adresem: 
http://www.empatia.mpips.gov.pl/ w module E-wnioski.

 

 

 1. Opłaty

 

 

Wpis do rejestru podlega opłacie w wysokości 300 zł, która stanowi dochód własny gminy.

Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty. Gmina jest zwolniona z opłaty za wpis do rejestru.


Wpłat z tytułu opłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa
Dowód zapłaty należnej opłaty należy załączyć do wniosku.
Rachunek bankowy:

Urząd Miasta Rzeszowa
  ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Bank PKO BP S.A.
 nr 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525

w tytule opłaty należy wskazać odpowiednie oznaczenie: Wpis do rejestru żłobków

 

 

 1. Miejsce złożenia dokumentów

 

Rejestr prowadzi Prezydent Miasta Rzeszowa.
Wnioski składa się wyłącznie poprzez portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia, pod adresem:
http://www.empatia.mpips.gov.pl/ w module E-wnioski.
 

Kontakt:

Urząd Miasta Rzeszowa
Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów

Infolinia Urzędu Miasta Rzeszowa: 1 77 88 99 00
czynna w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.30–15.30, środa 7.30–17.00

 

 

 1. Sposób i termin załatwienia sprawy

 

 

1.   Wpis do rejestru. Prezydent Rzeszowa, po potwierdzeniu spełnienia warunków do dokonania wpisu do rejestru wydaje w terminie 7 dni zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru, zawierające następujące dane:

 • nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;
 • datę i numer wpisu do rejestru;
 • formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;
 • nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
 • miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

2.   Zmiany w rejestrze. Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych i informacji zawartych w rejestrze - w terminie 14 dni.
Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do dokonania zmian w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Po otrzymaniu informacji organ prowadzący dokonuje zmian w rejestrze oraz wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenia uwzględniające te zmiany.

3.   Decyzja administracyjna o odmowie wpisu do rejestru jest wydawana, jeżeli:

 • podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

4.   Wykreślenie z rejestru następuje w przypadkach:

 • złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
 • nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 • przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, o których mowa w pkt 3, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

UWAGA:

 

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do rejestru w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku (w przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia doręczenia organowi rejestrowemu uzupełnionego wniosku).

 

Wniosek składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

 

 1. Tryb odwoławczy

 


W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do rejestru służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

 

 1. Podstawa prawna

 


Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Uchwała Nr X/207/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do żłobków i klubów dziecięcych

 

 1. Uwagi

 

 

We właściwym rejestrze publicznym (CEIDG, KRS) identyfikującym podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, należy wprowadzić dodatkowy adres wykonywania działalności gospodarczej – siedziby żłobka.  


KLAUZULA INFORMACYJNA


Przetwarzanie danych osobowych interesantów Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania z zakresu prowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających - na podstawie przepisów zamieszczonych w niniejszej karcie usługi, w punkcie 7. Podstawa prawna.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług. 

 

Opracowała

Barbara Żurek

 
2018-05-24

 

Zatwierdziła

Grażyna Kalandyk

  

2018-05-25


 

Osoba odpowiedzialna
za aktualizacje karty

Barbara Żurek

 

 

 

 

 

 

 


 

Opublikował(a): 14.05.2019 11:32, Katarzyna Kunicka
Wytworzył(a): 29.06.2011 13:54, Grażyna Kalandyk
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13360816
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl