Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Realizacja zadań publicznych z zakresu ochrony praw konsumentów w ramach otwartego konkursu ofert


   

    

 

 

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej
i Zezwoleń

 

 

 

KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia:

 

2019-03-01

 

 

Realizacja zadań publicznych z zakresu
  ochrony praw konsumentów
w ramach otwartego konkursu ofert

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

 

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony praw konsumentów.

Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny odpis z rejestru innego niż Krajowy Rejestr Sądowy lub innego właściwego rejestru lub ewidencji, albo inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;     

2) aktualny odpis z rejestru innego niż Krajowy Rejestr Sądowy lub innego właściwego rejestru lub ewidencji, albo inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

3) aktualny statut,

4) oświadczenie o postaci statystycznego numeru identyfikacyjnego (REGON),  

5) oświadczenie o posiadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP), 

6) wykaz innych projektów realizowanych zadań w danym roku, złożonych w konkursie ofert, wg schematu:  

a) tytuł,  

b) obszar współpracy,  

c) kwota wnioskowana.  

Powyższe dokumenty należy złożyć w oryginałach lub uwierzytelnionych kserokopiach. 

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Nie dotyczy

3. Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom

4. Miejsce złożenia dokumentów

 

1) w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1 (kancelaria podawcza);

 

2) w sekretariacie Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa, Plac Ofiar Getta 7 pok. 53;

3) albo korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów

5. Sposób i termin załatwienia sprawy

 

1. Oferty będą przyjmowane w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie ofert, które zamieszczone będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa pod adresem: http://bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-o-konkursach-ofert-dla-organizacji-pozarzadowych oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Rzeszowa: Rynek 1 i Plac Ofiar Getta 7. 

2. Komisja Konkursowa przedstawia Prezydentowi Miasta Rzeszowa opinię w formie protokołu w terminie nie dłuższym niż do 60 dni po terminie zamknięcia przyjmowania ofert. 

3. Prezydent Miasta Rzeszowa podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, w terminie 14 dni od przedstawienia mu protokołu z prac tej Komisji. 

4. Realizacja warunków umowy następuje w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy dotacji. 

5. Sprawozdanie z realizacji zadania, w tym rozliczenie dotacji, powinno zostać sporządzone w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

6. Tryb odwoławczy

Nie stosuje się

7. Podstawa prawna

.     Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Rzeszowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
, uchwalana corocznie: http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32129,uchwala-nr-iii642018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html

8. Uwagi

 

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć:  

a) organizacje pozarządowe,

b) inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (tj. kościoły i związki wyznaniowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego), 

c) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, posiadające osobowość prawną. 

2. Termin przyjmowania ofert zostanie określony w ogłoszeniu Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w Biurze Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń, pl. Ofiar Getta 7 w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń. Ogłoszenie może także nastąpić w inny, zapewniający zainteresowanym podmiotom dostęp do informacji sposób, w szczególności poprzez wykorzystanie sieci teleinformatycznej. 

3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert będzie zawierać informacje o: 

a) rodzaju zadania; 

b) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania; 

c) zasadach przyznawania dotacji; 

d) terminach i warunkach realizacji zadania; 

e) terminie składania ofert; 

f) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty, 

g) zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, (tj. kościołom i związkom wyznaniowym oraz stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego), oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym, posiadającym osobowość prawną. 

4. Komisja oceniająca oferty, kieruje się przede wszystkim następującymi kryteriami: 

a) zgodnością tematyki i zakresu oferty z celami priorytetowymi Konkursu oraz z celami statutowymi oferenta, 

b) dokonaniami oferenta w obszarze tematyki oferty, kompetencje i doświadczenie organizacyjne realizatorów, 

c) dotychczasową współpracą oferenta z samorządem i innymi instytucjami publicznymi np. współpracą i udziałem w imprezach organizowanych przez Gminę Miasto Rzeszów, 

d) liczbą osób objętych ofertą, 

e) merytoryczną wartością oferty, jej atrakcyjnością, innowacyjnością i różnorodnością, 

f) perspektywami kontynuacji oferty i wskazaniem potencjalnych źródeł jej finansowania, 

g) strukturą wydatków, 

h) wysokością wkładu własnego oferenta, 

i) wysokością wpłat uczestników, 

j) udziałem innych źródeł finansowania, 

k) stosunkiem ponoszonych nakładów do efektów oferty. 

5. Organizacje pozarządowe, inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, posiadające osobowość prawną przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie o wsparcie realizacji zadania, a organ administracji publicznej zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zadanie publiczne nie może być zrealizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy. 

6. Oferty nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Za poprawność oferty odpowiada oferent. 

7. Zgłaszane oferty muszą dotyczyć zadań realizowanych na rzecz mieszkańców miasta Rzeszowa. Działalność statutowa oferenta musi być zgodna z dziedziną zlecanego zadania. 

8. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

9. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. 

10. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, określonego w umowie, składa się osobiście lub przesyła listem poleconym na adres Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń, pl. Ofiar Getta 7, 35‑002 Rzeszów, w terminie do dwóch tygodni po upływie okresu, na który umowa została zawarta. 

Oferta - wzór oferty realizacji zadania - Zał. nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Umowa - ramowy wzór umowy – Zał. nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Sprawozdanie - wzór sprawozdania – Zał. nr 5 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.


KLAUZULA INFORMACYJNA


Przetwarzanie danych osobowych interesantów Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumenckich w ramach otwartego konkursu ofert - na podstawie przepisów zamieszczonych w w niniejszej karcie usługi, w punkcie 7. Podstawa prawna.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.

 

Opracowała

Anita Pawul

 

2019-03-01

Zatwierdziła

Grażyna Kalandyk

 

2019-03-01

Osoba odpowiedzialna

 

za aktualizacje karty

Anita Pawul

 


Opublikował(a): 14.05.2019 11:31, Katarzyna Kunicka
Wytworzył(a): 02.12.2008 12:11, Grażyna Kalandyk
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 11997647
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl