Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

   

  

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej
 i Zezwoleń

 


 

 

KARTA USŁUGI

 

 

Data zatwierdzenia:

 

2019-06-12

 

 


 

Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1
o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej

 

 wpis / zmiana / zawieszenie / wznowienie / wykreślenie

 

 

 

 

 

 

 1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
 


1.   Wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanej dalej "CEIDG" (i w razie potrzeby, wypełnione jego części CEIDG-MW, CEIDG-RD, CEIDG-RB, CEIDG-SC, CEIDG-PN, CEIDG-ZS oraz CEIDG-POPR) wypełniony zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku komputerowo albo na maszynie lub długopisem pismem wyraźnym bez poprawek i skreśleń.
 

AKTUALNE FORMULARZE WNIOSKÓW I INSTRUKCJE ICH WYPEŁNIANIA
dostępne są na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl w zakładce "formularze i instrukcje"

Można również na tej stronie interaktywnie wypełnić wniosek i wydrukować po weryfikacji.

Wniosek CEIDG-1 może stanowić:
    -   wniosek o wpis przedsiębiorcy do CEIDG;
    -   wniosek o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych;
    -   wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej;
    -   wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej;
    -   wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG.

2.   Do wglądu ważny dokument tożsamości: dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo, w przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL i paszportu (tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, dokument tożsamości cudzoziemca, karta stałego pobytu, karta pobytu czasowego).

3.   W przypadku osób zagranicznych niebędących obywatelami państw członkowskich (Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) wraz z wnioskiem należy przedstawić oryginał albo notarialnie lub urzędowo uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego aktualny status, o którym mowa w art. 4 ust. 2 lub ust. 4, lub ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to jest.:

a) zezwolenie na pobyt stały (karta pobytu + paszport, jeżeli posiada);
b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (karta pobytu + paszport, jeżeli posiada);
c) zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w
art. 144, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, to jest:
- kształcenie się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach trzeciego stopnia (karta pobytu + decyzja pobytowa + paszport, jeżeli posiada);
- połączenie z rodziną (karta pobytu + decyzja pobytowa + paszport, jeżeli posiada);
- posiadane zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej wydane przez inne państwo członkowskie oraz zamiar wykonywania pracy lub działalności gospodarczej, podjęcie lub kontynuowanie studiów na terytorium RP lub inne okoliczności (karta pobytu + decyzja pobytowa + paszport, jeżeli posiada);
d) dokument stwierdzający status uchodźcy;
e) dokument stwierdzający ochronę uzupełniającą + paszport, jeżeli posiada;
f) zgoda na pobyt ze względów humanitarnych lub zgoda na pobyt tolerowany + paszport, jeżeli posiada;
g) zezwolenie na pobyt czasowy i pozostaje w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (karta pobytu + decyzja pobytowa + paszport, jeżeli posiada + aktualny akt zawarcia małżeństwa, w przypadku, gdy posiada jakikolwiek pobyt czasowy);
h) zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG (karta pobytu + decyzja pobytowa + paszport, jeżeli posiada); 
i) dokument stwierdzający fakt, że korzysta w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej + paszport, jeżeli posiada;
j) ważna Karta Polaka + paszport.

4.   W przypadku gdy wniosek składa pełnomocnik, którego ustanowienie nie zostało ujawnione we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG, należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa albo jego odpis, wypis lub jego urzędowo uwierzytelnioną kopię wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej.

 

PRZYKŁADOWE PEŁNOMOCNICTWO DO PORBRANIA


 

5.   Jeżeli składającym wniosek jest kurator, do wniosku należy dołączyć postanowienie sądu o jego ustanowieniu, o ile dane kuratora nie zostały zgłoszone przez sąd we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG.

 

 

 1. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
 


Wniosek CEIDG-1 można złożyć bezpośrednio do CEIDG drogą elektroniczną - w takim przypadku należy posiadać
podpis zaufany albo podpis osobisty, albo kwalifikowany podpis elektroniczny, a następnie:

 1. wejść na stronę internetową www.ceidg.gov.pl
 2. założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego
 3. zalogować się do CEIDG i wypełnić wniosek elektroniczny
 4. podpisać wniosek za pomocą podpisu zaufanego albo podpisu osobistego, albo kwalifikowanego podpisu elektronicznego i go wysłać
 5. system prześle na adres e-mail potwierdzenie złożenia wniosku o wpis do CEIDG.

Jeśli przedsiębiorca korzysta z bankowości elektronicznej, może potwierdzić profil zaufany za pośrednictwem wybranych banków bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym.
Zakładając profil zaufany przez bankowość internetową, można wykonać wszystkie kroki (złożenie wniosku, potwierdzenie profilu) za pośrednictwem swojego serwisu bankowości.

 

 

 1. Opłaty
 


Rejestracja w CEIDG i wszelkie czynności związane z wpisem są BEZPŁATNE.


Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej – w wysokości 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) na podstawie
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Zwolnienie z opłaty przysługuje jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dzieci), zstępnemu (dziadkowie, wnuki) lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową z tytułu udzielenia pełnomocnictwa można uiścić:

 1. bezpośrednio w kasie Banku PKO BP SA mieszczącej się w Urzędzie Miasta Rzeszowa, pl. Ofiar Getta 7,  pokój 4 lub
 2. przelewem na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów

PKO BP SA I O. w Rzeszowie
nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

 

 

 1. Miejsce złożenia dokumentów
 


Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć w dowolnym urzędzie gminy w Polsce.  

W przypadku Urzędu Miasta Rzeszowa wniosek składa się w Biurze Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń, pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów, III piętro, pokój 51, 54, 55

Infolinia Urzędu Miasta Rzeszowa: 1 77 88 99 00
czynna w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.30–15.30, środa 7.30–17.00

 

 

 1. Sposób i termin załatwienia sprawy
 


Wniosek o wpis do CEIDG można wypełnić w formie:
    -  papierowej albo
    -  elektronicznie poprzez stronę internetową
www.ceidg.gov.pl albo
    -  skorzystać z usługi
załóż firmę przez telefon dostępnej pod numerem 801 055 08
       lub
22 765 67 32

Wniosek elektroniczny wypełniony w trybie anonimowym, tzw. wniosek roboczy (bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu zaufanego, albo podpisu osobistego), wymaga wizyty w urzędzie gminy w celu potwierdzenia tożsamości i złożenia podpisu przez wnioskodawcę.
Wniosek taki jest przechowywany w systemie przez 7 dni od daty wypełnienia. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku (należy go zapamiętać lub wydrukować wniosek roboczy) uzyskanym na stronie CEIDG podczas jego wypełniania, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania.

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć w wybranym przez siebie urzędzie gminy w Polsce:

 1. osobiście albo przez osobę uprawnioną, albo
 2. wysyłać pocztą przesyłką rejestrowaną na adres wybranego urzędu gminy, po uprzednim poświadczeniu własnoręczności podpisu przez notariusza.

Jeżeli wniosek o wpis do CEIDG jest składany w sposób, o którym mowa pkt 1, organ gminy potwierdza tożsamość składającego wniosek oraz, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku.
Rozpatrzenie wniosku polega na przekształceniu na formę dokumentu elektronicznego
i przesłaniu do CEIDG, poprzez podpisanie go w sposób akceptowany przez system, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia. Następuje nie później niż następnego dnia roboczego od daty jego wpływu, pod warunkiem że wniosek jest poprawny. W przypadku konieczności skorygowania lub uzupełnienia wniosku termin wskazany wyżej biegnie od dnia wpływu uzupełnionego lub poprawionego wniosku.
Jeżeli wniosek będzie niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wskaże wnioskodawcy błędy oraz wezwie do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania.

 

 

 1. Tryb odwoławczy
 


Nie dotyczy.
Organem ewidencyjnym, prowadzącym rejestr i dokonującym wpisu do CEIDG jest minister właściwy do spraw gospodarki -
Minister Przedsiębiorczości i Technologii
Czynność organu gminy, związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go na formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

 

 

 1. Podstawa prawna
 


Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

 

 1. Uwagi
 


Wpisowi do CEIDG podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi. Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, w związku z tym nie podlega ona wpisowi do ewidencji przedsiębiorców. Przedsiębiorcami podlegającymi wpisowi do CEIDG są wspólnicy spółek cywilnych będący osobami fizycznymi. Każdy wspólnik jest zobowiązany uzyskać wpis do CEIDG przed podjęciem działalności w ramach spółki cywilnej. Jeżeli jest już przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG i dołączył do spółki cywilnej, uzupełnia swój wpis o NIP i REGON spółki wnioskiem o zmianę wpisu.

Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach określonych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, pod rygorem wykreślenia z CEIDG przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

Przedsiębiorca wpisany do CEIDG, który spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony. Okres zawieszenia nie może być jednak krótszy niż 30 dni. Wyjątek stanowi luty, jeżeli zawieszenie obejmuje wyłącznie ten miesiąc. Przedsiębiorca zawieszający albo wznawiający wykonywanie działalności gospodarczej składa wniosek o zmianę wpisu.

Treść wpisu można każdorazowo sprawdzić na stronie CEIDG w zakładce
"baza przedsiębiorców". W przypadku wpisu wykreślonego należy zaznaczyć opcję "uwzględnij wykreślone".

Więcej na temat rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy www.biznes.gov.pl oraz na portalu CEIDG www.ceidg.gov.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA


 Przetwarzanie danych osobowych interesantów Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej określonego w art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy - na podstawie przepisów tej ustawy.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością realizacji celu określonego w pkt 3.
 

Opracowała

Katarzyna Kunicka

2019-06-12

 

Zatwierdziła

Grażyna Kalandyk

2019-06-12

 

Osoba odpowiedzialna
za aktualizacje karty

Katarzyna Kunicka

 
         

 

 

Opublikował(a): 12.06.2019 12:40, Katarzyna Kunicka
Wytworzył(a): 28.11.2016 12:03, Grażyna Kalandyk
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13743122
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl