Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

U W A G A
Z dniem 30 kwietnia 2018 r. wejdą w życie nowe ustawy, tzw. Konstytucja Biznesu, tym samym przestanie obowiązywać ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017 poz. 2168).

 

 

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej

 i Zezwoleń

 

 

KARTA USŁUGI

 

 

Data zatwierdzenia:

 

2018-02-28

 

 

Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalno
ści

Gospodarczej

 

(wpis/zmiana/zawieszenie/wznowienie/wykreślenie)

 

 

 

 1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

1.   Wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(i w razie potrzeby, wypełnione jego części CEIDG-MW, CEIDG-RD, CEIDG-RB, CEIDG-SC, CEIDG-PN oraz CEIDG-POPR) wypełniony zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku komputerowo albo na maszynie lub długopisem pismem wyraźnym bez poprawek i skreśleń.
 

>>> AKTUALNY FORMULARZ WNIOSKU I INSTRUKCJA JEGO WYPEŁNIANIA <<<
dostępne są na stronie internetowej CEIDG www.ceidg.gov.pl (zakładka "Formularze i instrukcje")

Można również na tej stronie interaktywnie wypełnić wniosek i wydrukować po weryfikacji.

Wniosek CEIDG-1 może stanowić:

- wniosek o wpis przedsiębiorcy do CEIDG;
- wniosek o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych;
- wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej;
- wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;
- wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG.

2.   Do wglądu ważny dokument tożsamości: dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo, w przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL i paszportu (tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, dokument tożsamości cudzoziemca, karta stałego pobytu, karta pobytu czasowego).

3.   W przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami (UE, EFTA/EOG albo Konfederacji Szwajcarskiej) w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, do wglądu oryginał albo uwierzytelniona kopia dokumentu potwierdzającego aktualny status, o którym mowa w art. 13 ust. 2, 2a albo 4 albo 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2168 z późn. zm.), tj.:

a) karta pobytu stałego / osiedlenia się + paszport (jeżeli posiada);
b) karta pobytu czasowego + decyzja wydana na podstawie art. 142  ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2206 z późn. zm.) - kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG + paszport (jeżeli posiada);
c) karta pobytu czasowego + decyzja wydana na podstawie art. 144  ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach (ze względu na kształcenie się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach trzeciego stopnia) + paszport (jeżeli posiada);
d) karta pobytu czasowego + decyzja wydana na podstawie art. 158 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (małżeństwo z obywatelem polskim) + paszport (jeżeli posiada);
e) karta pobytu czasowego + decyzja wydana na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (połączenie z rodziną) + paszport (jeżeli posiada);
f) karta pobytu czasowego + decyzja wydana na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (posiadanego zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE wydanego przez inne państwo członkowskie oraz zamiaru wykonywania pracy lub działalności gospodarczej, podjęcia lub kontynuowania studiów na terytorium RP lub innych okoliczności) + paszport (jeżeli posiada);
g) dokument stwierdzający ochronę uzupełniającą + paszport (jeżeli posiada);
h) zgoda na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany lub posiadać dokument stwierdzający fakt, że korzysta w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej + paszport (jeżeli posiada);
i) dokument stwierdzający status uchodźcy;
j) ważna Karta Polaka + paszport;
k) ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY  - pod warunkiem, że udzielone na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 6, 7, 13, 14 lub 16, art. 53 ust. 2 i 3 nieobowiązującej już ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach – wszystkie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony zostały przekształcone z mocy prawa w decyzje na pobyt czasowy + paszport (jeżeli posiada).

Więcej na temat rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców na stronie serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorców www.biznes.gov.pl

4.   W przypadku gdy wniosek składa pełnomocnik, którego ustanowienie nie zostało ujawnione we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG, należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego urzędowo poświadczoną kopię oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.  

 

>>> PRZYKŁADOWE PEŁNOMOCNICTWO DO PORBRANIA <<<


Więcej informacji na temat pełnomocnika na stronie internetowej CEIDG
www.ceidg.gov.pl oraz na stronie serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorców www.biznes.gov.pl

 

5.   Jeżeli składującym wniosek jest kurator, do wniosku należy dołączyć postanowienie sądu o jego ustanowieniu, o ile dane kuratora nie zostały zgłoszone przez sąd we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG.

 

 1. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Wniosek CEIDG-1 można złożyć bezpośrednio do CEIDG drogą elektroniczną - w takim przypadku należy posiadać profil zaufany albo kwalifikowany podpis elektroniczny, a następnie:
 

 1. wejść na stronę www.ceidg.gov.pl
 2. założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego
 3. zalogować się do CEIDG i wypełnić wniosek elektroniczny
 4. podpisać wniosek za pomocą profilu zaufanego albo kwalifikowanego podpisu elektronicznego
  i go wysłać, system prześle na adres e-mail potwierdzenie złożenia wniosku o wpis do CEIDG.

Jeśli przedsiębiorca korzysta z bankowości elektronicznej, może potwierdzić profil zaufany za pośrednictwem wybranych banków bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym.
Więcej informacji w artykule
Korzystanie z eWniosków biznes.gov.pl oraz CEIDG z wykorzystaniem bankowości internetowej. Zakładając profil zaufany przez bankowość internetową, można wykonać wszystkie kroki (złożenie wniosku, potwierdzenie profilu) za pośrednictwem swojego serwisu bankowości.

 

 1. Opłaty

Wnioski o wpis/zmianę/zawieszenie/wznowienie/wykreślenie są wolne od opłat. Stanowi o tym art. 29 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
w wysokości 17 zł (siedemnaście)
, o ile nie zostało udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dzieci), zstępnemu (dziadkowie, wnuki) lub rodzeństwu, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn.zm.).


Opłatę skarbową z tytułu udzielenia pełnomocnictwa można uiścić:

 1. bezpośrednio w kasie Banku PKO BP SA mieszczącej się w Urzędzie Miasta Rzeszowa, pl. Ofiar Getta 7,  pokój 4 lub
 2. przelewem na rachunek bankowy:  

Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów

PKO BP SA I O. w Rzeszowie
nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

 

 1. Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek można złożyć w dowolnym urzędzie gminy w Polsce.

 

W przypadku Urzędu Miasta Rzeszowa wniosek składa się w Biurze Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń, pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów, III piętro, pokój 51, 54, 55

 

Infolinia Urzędu Miasta Rzeszowa: 1 77 88 99 00

czynna w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.30-15.30, środa 7.30-17.00

 

 1. Sposób i termin załatwienia sprawy

Wniosek można wypełnić w formie papierowej albo elektronicznie poprzez stronę internetową Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.ceidg.gov.pl albo skorzystać z proaktywnej usługi - załóż firmę przez telefon dostępnej pod numerem 801 055 088.

Wniosek elektroniczny wypełniony w trybie anonimowym, tzw. wniosek roboczy (bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo profilu zaufanego), wymaga wizyty w urzędzie gminy (wniosek jest przechowywany w systemie przez 7 dni od daty wypełnienia) w celu potwierdzenia tożsamości i złożenia podpisu przez wnioskodawcę. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku (należy go zapamiętać lub wydrukować wniosek roboczy) uzyskanym na stronie CEIDG podczas jego wypełniania, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek papierowy w urzędzie gminy, a nie dzień, kiedy przygotował go w systemie.

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć w wybranym przez siebie urzędzie gminy w Polsce:

 1. osobiście albo przez osobę uprawnioną, albo
 2. wysyłać listem poleconym, po uprzednim poświadczeniu własnoręczności podpisu przez notariusza. Dniem złożenia wniosku jest w takim przypadku data nadania listu.

Organ gminy potwierdza tożsamość składającego wniosek, o którym mowa pkt 1 i potwierdza, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku, przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby podpisującej przekształcony wniosek i przesyła go do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania. 

Wpis do CEIDG dokonywany jest z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku, pod warunkiem, że wniosek jest poprawny oraz został złożony przez osobę uprawnioną.

Jeżeli wniosek jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 

 1. Tryb odwoławczy

Nie dotyczy. Organem ewidencyjnym, prowadzącym rejestr i dokonującym wpisu do CEIDG jest minister właściwy do spraw gospodarki. Czynność organu gminy, związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go na formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

 

 1. Podstawa prawna

Art. 26 ust. 2–4, ust. 6-7, art. 27 ust. 4, 6, 8, 9 i art. 14 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2168 z późn. zm.)


 1. Uwagi

1.   Wpisowi do CEIDG podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi.

2.   Przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku (o ile wybrany przedmiot działalności gospodarczej nie wymaga od przedsiębiorcy spełnienia dodatkowych wymagań) lub wskazać we wniosku datę przyszłą.
Szczegółowe informacje na temat
działalności regulowanej
na stronie serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorców www.biznes.gov.pl

3.   W przypadku dokonania wpisu do CEIDG, osoba fizyczna może złożyć wniosek o wpis do CEIDG wraz
z informacją o niepodjęciu działalności gospodarczej najpóźniej do końca upływu dnia poprzedzającego wskazaną datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. W takim przypadku wpis do CEIDG nie jest udostępniany.

4.   Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o:

  -   zmianę wpisu – w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej, powstałej po dniu dokonania wpisu do CEIDG;

  -   jego wykreślenie z CEIDG – w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

W przypadku zaprzestania należy podać datę przypadającą na ostatni dzień wykonywania działalności gospodarczej. Data zaprzestania działalności gospodarczej nie może być późniejsza niż data złożenia wniosku.
Więcej na temat zamknięcia/trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej na stronie serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorców
www.biznes.gov.pl

5.   Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy. Zarówno data rozpoczęcia zawieszenia jak i  data wznowienia wykonywania działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku.

6.   Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni (wyjątek miesiąc luty) do 24 miesięcy. Jeżeli nie wznowi jej przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony automatycznie z CEIDG.
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach.
W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.
W przypadku zawieszenia lub wznowienia działalności spółki cywilnej, należy złożyć odpowiednie formularze w Urzędzie Statystycznym (RG-OP) oraz we właściwym dla spółki u
rzędzie skarbowym (NIP-2), po czym zewidencjonować tę informację w CEIDG poprzez wypełnienie wniosku o zmianę wpisu i ewentualnie wypełnienie części CEIDG-SC.
Więcej na temat zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności na stronie
serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorców
www.biznes.gov.pl

7.   Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Jeżeli nie złoży wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej od dnia następującego po dniu, do którego przedsiębiorca zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, wpis zostanie wykreślony z urzędu, w drodze decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw gospodarki.
Więcej informacji na temat sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem na stronie serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorców
www.biznes.gov.pl

8.   Zgłoszeń dotyczących uprzednio zawartych umów spółki/spółek cywilnych, wspólnicy dokonują na wniosku o zmianę wpisu, każdy w swoim wpisie. W każdym przypadku przy nazwie rubryki 26 należy zaznaczyć kwadrat oznaczający zmianę.

   -  W przypadku przystąpienia do spółki cywilnej należy (po uzyskaniu REGON i NIP spółki) wypełnić pola: 26.1 oraz 26.2.

   -  W przypadku zawieszenia wykonywania działalności w spółce należy (po zgłoszeniu w Urzędzie Statystycznym na formularzu RG-OP i we właściwym dla spółki urzędzie skarbowym na formularzu NIP-2) wypełnić pola: 26.1, 26.2 oraz 26.3.

   -  W przypadku wznowienia wykonywania działalności w spółce należy (po zgłoszeniu w Urzędzie Statystycznym na formularzu RG-OP i we właściwym dla spółki urzędzie skarbowym na formularzu NIP-2) wypełnić pola: 26.1, 26.2 oraz 26.4.

   -  W przypadku wystąpienia ze spółki należy wypełnić pola: 26.1, 26.2 oraz zaznaczyć kwadrat przy polu „Wykreślenie informacji o spółce cywilnej z wpisu w CEIDG”. Ustanie bytu prawnego spółki cywilnej należy zgłosić w Urzędzie Statystycznym i we właściwym dla spółki urzędzie skarbowym.

Więcej o prowadzeniu działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej na stronie serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorców www.biznes.gov.pl

9.   Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zaświadczenia o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie danych jawnych, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którym można posługiwać się w kontaktach z innymi przedsiębiorcami, nie wymaga podpisu ani pieczęci.
Aby pobrać zaświadczenie należy odszukać wpis w bazie przedsiębiorców CEIDG
www.ceidg.gov.pl i wybrać opcję Drukuj / Pobierz PDF. W przypadku wpisu wykreślonego z CEIDG należy zaznaczyć opcję "uwzględnij wykreślone". Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP).
Zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

Opracowała

Katarzyna Kunicka


2018-02-28

Zatwierdziła

Grażyna Kalandyk

 
2018-02-28

Osoba odpowiedzialna
za aktualizacje karty

Katarzyna Kunicka

 

Opublikował(a): 10.04.2018 12:43, Katarzyna Kunicka
Wytworzył(a): 28.11.2016 12:03, Grażyna Kalandyk
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 6203056
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl