Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Kontrola placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w/poza miejscem sprzedaży

 

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej
i Zezwoleń

 

KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia:

 

2016-12-15

 

Kontrola placówek handlowych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w/poza miejscem sprzedaży

 

 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

             I. Wniosek  o wszczęcie postępowania administracyjnego o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

      1. Opis zdarzenia (zdarzeń) stanowiących naruszenia  zakazów i /lub warunków ustawy.

      2. Adres i nazwa punktu sprzedaży napojów alkoholowych, gdzie stwierdzono nieprawidłowości.  

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Nie

 

3. Opłaty

Brak opłat

 

4. Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Rzeszowa

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów

sekretariat - pokój 53

 

5.   Sposób i termin załatwienia sprawy

             I. Wnioskodawca jako strona postępowania administracyjnego otrzymuje decyzję  za pośrednictwem poczty.

             II. Wnioskodawca niebędący stroną postępowania otrzymuje informację pisemną o sposobie załatwienia sprawy za pośrednictwem poczty.

             III. Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

      1. Decyzja o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych w miejscu i poza miejscem sprzedaży (do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, powyżej 18 % zawartości alkoholu).

      2. Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego.

      3. Decyzja o odmowie cofnięcia zezwolenia.

             IV. Termin załatwienia – 30 dni.

 

6.  Tryb odwoławczy

1.    Od wydanej decyzji wnioskodawcy (będącemu stroną postępowania administracyjnego) przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa. Odwołanie składa się w Biurze Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

7.   Podstawa prawna

1.    Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 487).

2.     Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LXXX/1460/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Rzeszowa miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży  (t. j. Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 9 października 2014 r., poz. 2623).

3.    Kodeks Postępowania Administracyjnego, definiujący sposób prowadzenia postępowania  (Dz. U. z 2016 r., poz.23).

4.    Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji   kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67, z późn. zm.)

 

8.  Uwagi

I. Zezwolenie  na sprzedaż napojów alkoholowych, organ zezwalający cofa w przypadku:

      1. Nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

a)    sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw;

b)    sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4.

      2. Nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych.

      3. Powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego.

      4. Wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł.

      5. Przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 11 ust. 4.

      6. Popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie.

      7.Orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

II.   Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Opracowała

Barbara Żurek

 

             2016-12-15

Zatwierdziła

Grażyna Kalandyk

 

            2016-12-15

Osoba odpowiedzialna

za aktualizacje karty

 

Barbara Żurek

 

 

 

 

 

Opublikował(a): 18.01.2017 10:01, Agnieszka Świder
Wytworzył(a): 23.04.2015 14:59, Grażyna Kalandyk
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 6203012
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl