Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Kontrola placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w/poza miejscem sprzedaży


 

 

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej
 i Zezwoleń

 

 KARTA USŁUGI

Data zatwierdzenia:

2018-05-25

 

 

 

Kontrola placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w/poza miejscem sprzedaży

 

 

 

 

 

 1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

 


Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający:

 • opis zdarzenia (zdarzeń) stanowiących naruszenia  zakazów i /lub warunków ustawy;
 • adres i nazwa punktu sprzedaży napojów alkoholowych, gdzie stwierdzono nieprawidłowości.

 

 

 1. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

 


Nie


 

 1. Opłaty

 


Brak opłat

 

 

 1. Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Miasta Rzeszowa

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
sekretariat - pokój 53

Infolinia Urzędu Miasta Rzeszowa: 1 77 88 99 00
czynna w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.30–15.30, środa 7.30–17.00

 

 

 1. Sposób i termin załatwienia sprawy

 


Wnioskodawca jako strona postępowania administracyjnego otrzymuje decyzję za pośrednictwem poczty.

      Wnioskodawca niebędący stroną postępowania otrzymuje informację pisemną o sposobie załatwienia sprawy za pośrednictwem poczty.

      Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

 • Decyzja o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych w miejscu i poza miejscem sprzedaży (do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, powyżej 18 % zawartości alkoholu) lub
 • Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego lub
 • Decyzja o odmowie cofnięcia zezwolenia
   

 Termin załatwienia – 30 dni.

 

 

 1. Tryb odwoławczy

 


Od wydanej decyzji wnioskodawcy (będącemu stroną postępowania administracyjnego) przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa. Odwołanie składa się w Biurze Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń lub Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

 1. Podstawa prawna

 


Ustawa
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Uchwała nr LX/1424/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Rzeszowa miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

 

 

 1. Uwagi

 


Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, organ zezwalający cofa w przypadku:

 1. Nieprzestrzegania określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
  - sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw;

  - sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4
 2. Nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych.
 3. Powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego.
 4. Wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł.
 5. Przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 11 ust. 4
 6. Popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie.
 7. Orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.


KLAUZULA INFORMACYJNA


Przetwarzanie danych osobowych interesantów Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu kontroli placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w/poza miejscem sprzedaży - na podstawie przepisów zamieszczonych w niniejszej karcie usługi, w punkcie 7. Podstawa prawna.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.

 

 

Opracowała

Barbara Żurek

2018-05-24

 

Zatwierdziła

Grażyna Kalandyk

2018-05-25

 

Osoba odpowiedzialna
za aktualizacje karty

Barbara Żurek

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): 10.09.2019 14:49, Agnieszka Świder
Wytworzył(a): 23.04.2015 14:59, Grażyna Kalandyk
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13360800
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl